Høy etiskstandard


En forutsetning for vår løpende virksomhet er å kunne opptre med uavhengighet og fortrolighet. Vi krever at våre medarbeidere opptrer på en måte som ikke gir anledning til å stille spørsmål ved vår etiske bevissthet og etterlever disse reglene.

Etikk

I Selmer har vi utarbeidet interne etiske retningslinjer som går utover de alminnelige "Regler for god advokatskikk" som alle våre advokater, rådgivere og øvrige medarbeidere er underlagt. Reglene inneholder blant annet bestemmelser om ansattes plikt til rapportering av egne investeringer og krav til forhåndsgodkjennelse av eksterne verv, taushetsplikt og detaljerte rutiner for konfliktbehandling.

Våre løpende konfliktavklaringer har ved flere anledninger ført til at vi måtte si fra oss spennende og omfattende oppdrag. Vi er, som andre advokatfirmaer, underlagt regelverket om hvitvasking og atferdsregler etter verdipapirhandelloven. Ved internasjonale forhold gjelder regler av CCBE, Code of Conduct.