Opplysning om prisertil forbrukere


Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester (FOR 2012-11-14 nr 1066) pålegger alle næringsdrivende å informere om sine priser. Advokatfirmaet Selmer AS har i alt vesentlig næringsdrivende kunder, men vi påtar oss tidvis oppdrag for forbrukere. Disse sakene er av svært forskjellig karakter og det er ikke mulig å oppgi en bestemt pris eller et bestemt prisintervall for denne typen oppdrag.

Opplysning om priser til forbrukere

Disse sakene er av svært forskjellig karakter og det er ikke mulig å oppgi en bestemt pris eller et bestemt prisintervall for denne typen oppdrag. Ved beregning av salær benytter Selmer salærveiledning som Advokatforeningen har utarbeidet. Det vises spesielt til veiledningens fjerde avsnitt, som skisserer forskjellige prisstrukturer.

Normalt ligger våre timepriser til forbrukere i intervallet fra NOK 1950 inkl. mva. til NOK 4100 inkl. mva. Timesatsen fastsettes ut i fra hvem som utfører oppdraget; fullmektig, fast advokat, senioradvokat eller partner. Timeprisen fastsettes også ut i fra oppdragets art og vanskelighetsgrad og de verdier det gjelder. For en del oppdrag vil det være naturlig å basere salæret utelukkende på en beregning av den tid som er medgått sammenholdt med de på forhånd oppgitte timesatser.

Salæret skal imidlertid alltid stå i rimelig forhold til selve oppdraget og det arbeid som er utført. Dette innebærer blant annet at tidsforbruket, selv om det oppgis en fast timepris, vil vurderes helhetlig i det konkrete tilfellet slik at salæret tilfredsstiller kravet til ”rimelighet”.

Ved henvendelse til en av våre advokater vil det bli foretatt en vurdering av hvilke timepriser som vil gjelde for oppdraget. I tillegg kommer eventuelle utgifter som er direkte knyttet til utførelsen av oppdraget. Eksempler på dette kan være reiseutgifter, utgifter til sakkyndige, rettsgebyrer m.m. Før oppdraget igangsettes vil det bli utarbeidet en oppdragsbekreftelse som angir oppdragets art, timepriser mv. Sammen med våre generelle oppdragsvilkår vil dette danne rammen for utførelse av oppdraget.