Oppdragsvilkår


Vi har et sett med generelle oppdragsvilkår som gjelder for all bistand som ytes av oss, såfremt ikke noe annet er avtalt. Selmer har tillatelse til å drive advokatvirksomhet fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Alle advokatene i Selmer er medlemmer i Den Norske Advokatforening, og underlagt klageordningen for advokattjenester. Takk for at du ønsker å velge eller har valgt Selmer som din rådgiver. Vi ser frem til å samarbeide med deg.

Oppdragsvilkår

1. Anvendelsesområde

Disse generelle oppdragsvilkår gjelder for alle oppdrag relatert til juridisk, strategisk og finansiell rådgivning og/eller granskningsoppdrag utført av Advokatfirmaet Selmer AS ("Selmer"). Disse generelle vilkår gjelder i tillegg til de vilkår som fremkommer av oppdragsbekreftelsen for det enkelte oppdrag.
Ved eventuell motstrid mellom bestemmelser i disse generelle oppdragsvilkårene og vilkår som fremkommer av oppdragsbekreftelse for det enkelte oppdrag og/eller av særskilte rammeavtaler med kunder, vil de sistnevnte vilkår ha forrang.

2. Oppdraget

Oppdraget er beskrevet i oppdragsbekreftelsen for det enkelte oppdrag og/eller i særskilte rammeavtaler med kunden. Oppdraget kan bli endret eller utvidet underveis.

3. Ansvarlig for utførelse av oppdraget

En advokat eller manager vil ha det overordnede ansvar for hver enkelt sak (oppdragsansvar). Andre advokater, advokatfullmektiger, rådgivere, analytikere og annet personale, vil bli benyttet i arbeidet hvor det er hensiktsmessig.

4. Taushetsbelagt informasjon

De alminnelige regler om advokaters taushetsplikt gjelder for de oppdrag Selmer påtar seg.

Taushetsbelagt informasjon vil kunne tilflyte andre i Selmer enn den advokat som har påtatt seg oppdraget der dette anses hensiktsmessig for en effektiv utførelse av oppdraget, jf. punkt 3 ovenfor.

Av hensyn til lovpålagt hvitvaskingskontroll, jf. hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11, og avklaring av mulig konflikt, jf. "Regler for god advokatskikk" punkt 3.2 om interessekonflikter, vil også kundeinformasjon bli benyttet i den interne kontrollen.

Når en konkret sak har blitt offentlig kjent forbeholder Selmer seg retten til å benytte informasjonen i sin markedsføring. I et slikt tilfelle forbeholder Selmer seg også rett til å benytte kundens logo i vårt markedsføringsmateriell.

5. Salær

Selmers prinsipper for beregning av salær følger Regler for god advokatskikk.

Selmer baserer sitt salær i hovedsak på medgått ressursinnsats justert for sakens kompleksitet, oppnådde resultater og de interesser som ivaretas ved utførelsen av oppdraget. Salæret beregnes normalt ut fra den tid den enkelte rådgiver har brukt på oppdraget, basert på rådgiverens gjeldende timepris. Selmers timepriser varierer avhengig av den enkelte rådgivers kompetanse og erfaring. Advokatassistenter og praktikanter avregnes med egne timepriser, mens sekretærer og annen kontorbistand ikke er gjenstand for særskilt fakturering. Selmer registrerer fortløpende faktisk tidsforbruk. Kun effektiv anvendt tid faktureres. Registrering av tidsforbruk skjer fra det tidspunkt arbeidet er igangsatt.

Prisene som avtales for et oppdrag vil fremgå av oppdragsbekreftelsen. Timeprisene er gjenstand for årlig regulering. Reguleringer som følger den generelle kostnadsutviklingen vil ikke bli meddelt kunden særskilt.

I tillegg kommer merverdiavgift og eventuelle andre offentlige avgifter i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler.

Selmers salær skal betales uavhengig av saksutfallet.

Er det gitt et estimat for totalt salærkrav for hele oppdraget, er dette kun ment å være veiledende for budsjettering, og må ikke oppfattes som en fast pris med mindre annet er avtalt skriftlig.

6. Utgifter og utlegg

I tillegg til salær skal kunden betale for utlegg som Selmer har i forbindelse med oppdraget, slik som reiseutgifter, rettsgebyr osv. Dersom oppdraget medfører bruk av Selmers medarbeidere, forbruk av materiell eller hjelpemidler ut over det ordinære, for eksempel i form av kopiering, kontormateriell, bruk av databaser, nødvendig overtid hos kontorpersonell mv., vil kostnadene ved dette også bli belastet kunden. Selmer vil konsultere kunden før kunden belastes med betydelige utgifter eller utlegg.

Selmer vil ikke beregne påslag ved fakturering av kostnader og utlegg, med unntak av merverdiavgift eller andre offentlige avgifter hvor det er påkrevd.

Dersom Selmer engasjerer konsulenter, eksperter, utenlandske advokater eller andre tredjeparter på kundens vegne, gjør vi det som kundens representant og kunden er selv ansvarlig for tredjepartens honorar, øvrige kostnader og eventuelle avgifter.

7. Kostnader ved rettstvister

Dette punkt gjelder bare for saker hvor det eksisterer en rettstvist, eller hvor det potensielt vil oppstå en rettstvist.

Kunden gjøres oppmerksom på at

a) kunden er ansvarlig for å betale Selmers regninger uavkortet, uavhengig av det saksomkostningskrav som fremmes mot motparten.
b) hvis saken tapes er det sannsynlighet for at kunden vil bli pålagt å betale motpartens saksomkostninger i tillegg til egne saksomkostninger, og
c) selv om saken vinnes er det ikke sikkert at motparten pålegges, eller er i stand til å betale saksomkostninger, og for begge tilfeller vil kunden være ansvarlig for å betale Selmers fakturaer fullt ut.

8. Forskuddsbetaling og klientkonti

Selmer forbeholder seg rett til å be om innbetaling av forskudd for salær, kostnader og merverdiavgift. En forespørsel om forskuddsbetaling må ikke forstås som et estimat eller tak for Selmers salær, kostnader eller merverdiavgift. Forskudd settes inn på en rentebærende klientkonto i Selmer.

Forskudd betalt til klientkonto kan motregnes mot enhver faktura Selmer har sendt kunden. Også andre innbetalinger til klientkonto kan motregnes mot enhver faktura Selmer har sendt kunden, med unntak for de tilfeller der innbetalingene ble gjort med et annet spesifikt formål.

Selmer har ikke kredittrisiko for innestående midler på klientkonti.

Det gjøres oppmerksom på at Selmer etter ligningsloven av 13. juni 1980 nr. 24 § 6-2 nr. 2 har plikt til å gi skatte- og avgiftsmyndighetene opplysninger om kunders pengeoverføringer, innskudd og gjeld, herunder hvem som er parter i overføringene knyttet til klientkonti.

9. Rettshjelpsordninger

Selmer ber om at det opplyses dersom kunden har rettshjelpsforsikring. Kunden kan også skriftlig be om at Selmer foretar nødvendige undersøkelser av om kunden har krav på støtte til juridisk rådgivning, herunder fri rettshjelp eller forsikringsordninger som kommer til anvendelse i den aktuelle saken.

10. Fakturering og betaling

Med mindre annet er særskilt avtalt, fakturerer Selmer normalt etter hver måned med spesifisert faktura. Dette gjelder selv om saken ikke er avsluttet.  A-konto betaling kan kreves selv om det ikke er særskilt avtalt.

Betalingsfristen er 10 dager fra fakturadato, med mindre annet er særskilt avtalt.

Dersom fristen for pliktig betaling ikke overholdes, forbeholder Selmer seg retten til å

a) kreve forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100, med tillegg av eventuelle inkasso- og inndrivelseskostnader,
b) avbryte all ytterligere oppdragsutførelse, både i det aktuelle oppdrag og i andre oppdrag, og/eller
c) utøve tilbakeholdsrett i mottatte saks-dokumenter, filer mv.

11. Forholdet til en tredjepart

Selmer har bare plikter overfor den kunde som er navngitt i oppdragsbekreftelsen eller på annen måte, og fraskriver seg ethvert ansvar overfor enhver tredjepart. Om vi på kundens anmodning avtaler at tredjepart kan basere seg på et dokument som er innhentet fra oss eller rådgivning som vi har gitt, skal dette ikke øke eller påvirke vårt ansvar. Under enhver omstendighet oppstår det ikke noe kundeforhold mellom Selmer og slik tredjepart.

12.  Elektronisk kommunikasjon

Vi forbeholder oss retten til å benytte ukryptert elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, telefaks m.m.) i kontakt med kunder, motparter og andre involverte parter i et oppdrag, med mindre kunden uttrykkelig ber om at kommunikasjonen ikke skal foregå elektronisk, eller at elektronisk kommunikasjon skal krypteres. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for økonomisk tap, tap av data o.l. ved bruk av ukryptert elektronisk kommunikasjon, ved brudd i elektroniske kommunikasjonsmidler, virus o.l. Vi fraskriver oss videre ethvert ansvar for feilsending.

13. Dokumenter og arkiver

Arkiv og dokumentasjon kan bli oppbevart elektronisk eller ved bruk av billedbehandlingssystemer. Selmer påtar seg ikke ansvar i forhold til lagring, og det forutsettes at kunden har originaler og/eller kopier av all dokumentasjon som er mottatt av Selmer.

Dokumentasjon vi mottar i anledning oppdrag blir lagret så lenge Selmer mener det er formålstjenlig (normalt 10 år). Deretter vil dokumentasjonen bli makulert/slettet uten at kunden forhåndsvarsles eller underrettes om dette.

14. Eksterne rådgivere

Selmers oppdrag er begrenset til råd og bistand basert på norsk rett, med mindre annet er særskilt avtalt. Selmer kan bistå med å formidle kontakt med advokat i utlandet til å bistå med råd under utenlandsk rett dersom det skulle oppstå behov for det. Selmer kan stå for all kommunikasjon med advokaten i utlandet vedrørende omfanget og utførelsen av den del av oppdraget som gjelder utenlandsk rett. Selmer forutsetter imidlertid at eventuell oppdragsavtale inngås direkte mellom kunden og den utenlandske advokaten som engasjeres og slik at oppgjør skjer direkte mellom kunden og advokaten.

Selmer har ikke ansvar for tjenester eller råd gitt av konsulenter, eksperter, utenlandske advokater eller tredjeparter, selv om de er valgt og/eller instruert av oss på vegne av kunden.

Selmer fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil ved rådgivning som ytes fra utenlandske advokater vedrørende utenlandsk rett.

Selmer vil ikke engasjere andre medhjelpere i saken uten etter nærmere avtale med kunden. Selmer har intet ansvar og hefter ikke for andre medhjelperes eventuelle feil.

15. Avslutning av engasjement

Kunden står på ethvert tidspunkt fritt til å avslutte Selmers engasjement, dersom ikke annet uttrykkelig er avtalt eller underforstått i den enkelte sak. Selmer har rett til å avslutte sitt arbeid med et oppdrag i henhold til bestemmelsene i "Regler for God Advokatskikk" punkt 3.1.6. Selmer skal varsle i rimelig tid før arbeidet avsluttes. Kunden er forpliktet til å betale Selmers salær, kostnader og utlegg samt merverdiavgift som er påløpt frem til og med arbeidets avslutning og eventuelt arbeid som er nødvendig deretter, uavhengig av hvem som avslutter engasjementet. Avsluttes et engasjement og det er avtalt fast salær for oppdraget, forbeholder Selmer seg retten til å fakturere det antall timer som er brukt på saken. Selmer har tilbakeholdsrett i alle dokumenter og eventuelt andre verdier som vi har i besittelse i påvente av betaling av krav mot kunden.

16. Ansvarsforsikring

For advokatvirksomhet gjelder krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomhet. Selmers ansvarsforsikring er vesentlig utvidet i forhold til de minimumskrav som gjelder for advokater.

17. Ansvarsbegrensning

Selmer skal alltid skal utpeke en bestemt av Selmers advokater som ansvarlig for det enkelte oppdrag under advokatvirksomheten eller forskjellige bestemte advokater som ansvarlige for bestemte deler av oppdraget etter domstolloven av 13. august 1915 nr. 5 § 232 første til fjerde ledd. Klienten skal meddeles hvilke(n) advokat(er) som er utpekt.

Selmers mulige erstatningsansvar, herunder ansvar for den oppdragsansvarlige advokat og eventuelt andre medarbeidere, er begrenset oppad til 20 ganger salærets størrelse, dog oppad begrenset til NOK 20 millioner. Selmer, oppdragsansvarlig advokat og eventuelt andre medarbeidere har ikke under noen omstendighet erstatningsansvar for noen form for indirekte tap eller konsekvenstap, herunder driftstap, tap av fortjeneste, tap av goodwill mv.

18. Klageadgang

Selmers advokater er underlagt "Regler for God Advokatskikk". Våre kunder har gjennom klage til Disiplinærmyndighetene anledning til å få vurdert om Selmers arbeid og salærberegning er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Mer informasjon om dette finnes på www.advokatforeningen.no under "Advokatetikk".

19. Aksept og Endringer

Disse vilkår sendes kunden i forbindelse med at det etableres kundeforhold eller at et oppdrag registreres hos Selmer. Vilkårene anses vedtatt av kunden med mindre kunden innen rimelig tid har tilkjennegitt overfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres. Selmer forbeholder seg i et slikt tilfelle retten til å frasi seg oppdraget.

Selmer forbeholder seg retten til å endre eller supplere disse generelle oppdragsvilkår, enten på generelt grunnlag eller i relasjon til en enkelt sak. Den til enhver tid gjeldende versjon vil være tilgjengelig på Selmers hjemmeside.

20. Lovvalgsregler og verneting

Ethvert avtaleforhold mellom Selmer og dets kunder (og eventuelle selskaper i samme konsern) vedrørende de tjenester Selmer leverer, og ethvert søksmål eller krav som er relatert til Selmers arbeid, reguleres i sin helhet av norsk rett.


Oslo tingrett er verneting for enhver tvist som springer ut av avtaleforholdet mellom Selmer og kunden.

Sist endret 30. november 2018