A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Vil ha effektiv konkurranse på ny aksjesparekonto

Vil ha effektiv konkurransepå ny aksjesparekonto


Banker, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond gis nå mulighet til å tilby aksjesparekonto til privatkunder. Foretak som vil tilby aksjesparekonto må imidlertid avklare nødvendige konsesjoner, få på plass en teknisk løsning for kontoen, samt etablere rutiner for å ivareta informasjonskrav til kunden og utføring av de oppgavene som ordningen krever. Finansdepartementet har nylig sendt et forskriftsforslag om den nye ordningen på høring og det forventes vedtakelse av reglene senere i 2017.

Fagartikkel

Kort om aksjesparekontoordningen

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017, ble det vedtatt en ordning som innebærer at privatpersoner kan opprette en konto for langsiktig aksjesparing der avkastningen helt eller delvis kan reinvesteres uten at den skattlegges løpende, men først når midlene tas ut av kontoen. Utbytte på instrumenter på aksjesparekontoen, går ikke inn på kontoen, men tilordnes eieren direkte og skattlegges som normalt ved innvinning. Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond.

Hvilke krav stilles det til foretak som tilbyr aksjesparekonto?

Aksjesparekonto kan bare tilbys av bank, verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond med tillatelse i Norge, samt av tilsvarende foretak med tillatelse i EØS og som har adgang til å drive slik virksomhet i Norge. Tjenestene som omfattes av ordningen må imidlertid ligge innenfor de tillatelser det enkelte foretak har. Normalt innebærer det at foretaket må ha tillatelse til å oppbevare og forvalte kunders finansielle instrumenter og midler.

Dersom en bank for eksempel skal tilby en aksjekonto som også omfatter andeler i verdipapirfond vil det normalt være behov for å opptre som forvalter i andelseierregister for norske verdipapirfond, noe som krever tillatelse. Det er også behov for en særskilt tillatelse for å kunne opptre som forvalter i andelseierregistre for verdipapirfond som er innført i VPS.

Hvilke midler kan plasseres på aksjesparekonto?

Aksjer og egenkapitalbevis utstedt av foretak hjemmehørende i Norge eller annet EØS land, og som er notert på børser og annet regulert marked enten i Norge eller i annet EØS land, kan inkluderes på en aksjesparekonto. For norske instrumenter innebærer dette at de må være notert på Oslo Børs' hovedliste eller Oslo Axess.

Videre omfattes aksjefond hjemmehørende i Norge og andre EØS-land. Som aksjefond anses verdipapirfond med mer enn 80 prosent aksjeandel ved begynnelsen av inntektsåret. Det avgjørende vil være om vilkårene er oppfylt på investeringstidspunktet eller på tidspunktet for når de benyttes som innskudd på aksjesparekontoen. Det kreves ikke at andelene tas ut av kontoen selv om de på grunn av endringer etter investeringstidspunktet ikke lenger oppfyller vilkårene.

Den enkelte tilbyder kan imidlertid på generelt grunnlag avgrense hvilke finansielle instrumenter som kan føres på aksjesparekontoen.

Aksjesparekontoen kan også inneholde kontanter. Kundens kontantinnskudd kan enten stå på bankkonto i kundens navn der tilbyder har fullmakt til å disponere over midlene på vegne av kunden og som lenkes til aksjesparekontoen, eller inngå på en klientkonto som tilbyder oppretter for formålet. Tilbyder må håndtere kundens midler etter de regler som gjelder for beskyttelse av kundens aktiva.

Hvilke oppgaver må utføres av tilbyderen av aksjesparekonto?

Den sentrale oppgaven for tilbyderne er å administrere og føre aksjesparekontoen, og å oppbevare midlene på vegne av kunden. Dette innebærer blant annet å opprette, føre og vedlikeholde en særskilt kontooppstilling for hver aksjesparekonto med tilhørende informasjon om kunden, hvilke midler som til enhver tid inngår og opplysninger for skatteformål.

Når det gjelder oppbevaring av midlene er det sentrale at tilbyder skal ha kontroll over de midler som inngår på kontoen slik at det er samsvar mellom det som fremgår av kontoen og de reelle forhold. Dette kan for eksempel sikres ved at tilbyder er registerfører for kontoen i verdipapirregisteret, fører forvalterkonti eller for øvrig holder instrumentene i depot i tilfelle de aktuelle finansielle instrumentene ikke kan oppbevares elektronisk.

De foretakene som skal tilby aksjesparekonto må ha kompetanse og rutiner som gjør at de kan utføre de oppgavene ordningen krever.

Krav om avtale med kunden

Tilbyderen må inngå en skriftlig avtale med kunden, som blant annet skal regulere følgende:

Prisingen knyttet til aksjesparekonto skal kun reflektere tjenestene knyttet til selve aksjesparekontoen. Dersom det også skal ytes andre tjenester til kunden, må dette prises separat.

Informasjon til kunden

Tilbyder pålegges en informasjonsplikt både forut for inngåelse av avtalen og en periodisk informasjonsplikt.

Informasjon om følgende forhold må gis til kunden før avtalen inngås:

I tillegg skal tilbyder gi kunden periodisk informasjon om beholdningen minimum to ganger i året. Dersom det er kontantinnskudd på kontoen, skal kunden også gjøres særskilt oppmerksom på at det ikke påløper renter.

Skatterapportering

Tilbyderen av aksjesparekontoen skal være ansvarlig for skatterapporteringen, slik at utbytte, gevinst, tap og formue kan forhåndsutfylles på kundens skattemelding.

Tilrettelegger for effektivt flyttemarked

Ordningen med aksjesparekonto legger opp til at en skatteyter skal ha mulighet til å åpne konto hos flere enn én tilbyder, og en konto skal kunne overføres fra en tilbyder til en annen uten beskatning. Dette gjøres for å unngå innlåsingseffekter for kunden, samt sikre effektiv konkurranse mellom tilbyderne.

For å sikre reell flyttemulighet med et aktivt flyttemarked, pålegges både avgivende og mottakende tilbyder å bidra til en effektiv flytteprosess. Tilbyderne kan ikke fastsette at det skal være oppsigelsesfrist på kontoen. Det er foreslått en frist på 10 dager for overføring av midlene på kontoen og tilhørende informasjon.

Avgivende tilbyder kan kreve dekning av kostnader ved flytting eller opphør av konto og det foreslås at det skal være et tak for hvor høye gebyr som kan kreves, slik at det ikke hindrer et effektivt flyttemarked. Finansdepartementet ber om høringsinstansenes synspunkter på dette og hvilken beløpsgrense som bør gjelde.

Forlenget overgangsordning?

I forbindelse med vedtakelse av ordningen ble det lagt opp til at skatteytere i inntektsåret 2017 kan overføre børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis samt aksjefondsandeler til aksjesparekonto uten beskatning.

Departementet opplyser i høringsnotatet at det har fått tilbakemelding fra enkelte aktører om at overgangsperioden i 2017 er kort, og ber derfor om høringsinstansenes syn på behovet for å forlenge overgangsperioden.

Høringsfristen utløper 12. mai 2017. Høringsnotatet er tilgjengelig her.

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

06. april 2017

Hilde Høksnes

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.hoksnes@selmer.no
+47 905 92 465

» Les mer om Hilde

Pia Pedersen

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Bernt Olav Steinland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.steinland@selmer.no
+47 934 49 175

» Les mer om Bernt Olav

Relaterte artikler:
Fagartikkel

Hvordan hånd-
tere nye kon-
kurrenter på..

To nye betalingstjenester som innføres når EUs reviderte betalingstjenestedirektiv (Payment [...]

Fagartikkel

Vil gjøre
finanssektoren
mer konkurran..

Hvordan kan det legges bedre til rette for crowdfunding og bør det innføres en egen konsesjon for [...]

Fagartikkel

Foreslår nye regler om håndtering av...

Banklovkommisjonen fremmet i slutten av oktober et forslag om gjennomføring av et nytt [...]