A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet 2017


Statsbudsjettet for 2017 inneholder få overraskelser, da de fleste forslagene er en oppfølging av 17-punkterklæringen i Stortingets skatteforlik fra i vår.

Fagartikkel

Det viktigste forslaget er innføring av en særskilt finansskatt for finansierings- og forsikringsnæringen. Finansskatten er ment å kompensere for merverdiavgift på finansielle tjenester, men treffer dårlig i så måte. Særskatten rammer finansforetak som satser på arbeidskraft fremfor tekniske løsninger, ved at arbeidsgiveravgiften i realiteten økes med 5 prosent. Det forhold at finansforetak beholder skattesatsen på 25 prosent, mens næringslivet får redusert sats til 24 prosent, kan dessuten gjøre det tyngre for finansforetak å konkurrere i egenkapitalmarkedet fremover. Finansdepartementet uttaler at det ideelle ville være en finansskatt som ivaretok "alle merverdiavgiftens nøytralitetsegenskaper", men at dette ikke har vært mulig fra 2017. Det er derfor grunn til å spørre om finansskatten som innføres fra 2017 bare vil være et foreløpig tiltak for å sikre skatteproveny frem til et bedre system er klekket ut!

Skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskaper foreslås redusert med ett prosentpoeng til 24 prosent fra dagens 25 prosent. Videre justeres satsen for skatt på grunnrenteinntekt for eiere av kraftverk  og særskatt på petroleumsvirksomhet, slik at satsendringen ikke medfører en skattereduksjon for disse næringene. Trinnskatten justeres også, men ikke tilsvarende den alminnelige inntekten, slik at forslaget vil medføre en viss skattelette for de fleste. Justeringsfaktoren for utbytte/utdelinger fra selskap og gevinst/tap justeres fra 1,15 til 1,24, slik at samlet skattebelastning for selskap og eier skal forbli om lag uendret.

Regjeringen foreslår at det innføres regler om aksjesparekonto, slik at privatpersoner kan realisere aksjer og reinvestere uten gevinstbeskatning. Ordningen gjelder bare børsnoterte aksjer og aksjefond.

Det er foreslått endringer i formueskatten. Det innføres en verdsettelsesrabatt på 10 prosent på en rekke nye eiendeler. Rabatten vil fungere som en sjablonmessig reduksjon av formuesbeskatningen på arbeidende kapital. Gjeld knyttet til eiendelene vil reduseres tilsvarende. Videre foreslås det at gjeld knyttet til sekundærbolig og næringseiendom reduseres tilsvarende, men med 20 prosent, slik at formueskattefordelen knyttet til slike eiendeler reduseres. Det foreslås en ny regel som gir utsatt formuesskatt for eiere av virksomheter med regnskapsmessig underskudd i inntektsåret 2016 og 2017.

Et lyspunkt i budsjettet er at Regjeringen i denne omgang ikke har fulgt opp forslaget om å omfatte eksterne renter i grunnlaget for rentebegrensningsregelen, men vi forventer, i tråd med signaler fra Regjerningen, at dette vil bli tatt opp så snart OECDs endelige anbefaling i BEPS-prosjektet foreligger.

Som en kuriositet kan det også nevnes at Regjeringen ikke rører den norske tax free-ordningen!

For øvrig består skatteopplegget for 2017 hovedsakelig av justeringer av skatte- og avgiftssatser, og av innslagspunkter for skatt og avgift.

Her er en gjennomgang av de viktigste endringene

Selmer vil arrangere et frokostseminar om statsbudsjettet onsdag 12. oktober, hvor særlig finansskatten og ovennevnte forhold vil bli belyst nærmere. Se invitasjon og meld deg på her. 

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

07. oktober 2016

Einar Bakko

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.bakko@selmer.no
+47 905 30 589

» Les mer om Einar

Are Fagerhaug

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.fagerhaug@selmer.no
+47 982 67 017

» Les mer om Are

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel