Spørsmål og svar


Vi er i gang med å utvikle en egen Q&A-spalte for gründere, basert på de mest relevante spørsmålene fra dere. Foreløpig trenger vi de gode spørsmålene for å kunne gi de gode svarene. Alle spørsmål besvares via mail og vi velger i tillegg ut utvalgte spørsmål med svar som skal tilgjengeliggjøres på innovasjon- og entreprenørskapssidene.

Spørsmålene må hovedsakelig være av juridisk karakter. Vi vil prioritere å svare på spørsmål som er forholdsvis enkle og som uten annen informasjonsinnhenting kan besvares per mail. Spørsmål om hva som er "best", "hensiktsmessig", "fornuftig" eller lignende er gjennomgående vanskelig å besvare i en slik Q&A funksjon. Vi oppfordrer derfor til at spørsmålene som stilles i Q&A tar hensyn til dette.

Vi oppfordrer også til å gi så mye informasjon som mulig innenfor rammen av en  ordbegrensning på 400 ord – det gjør det enklere for oss å vurdere spørsmålet. Dersom vi har behov for mer informasjon, eller ikke kan eller ønsker svare på et spørsmål basert på den informasjon som foreligger, gir  vi uansett en tilbakemelding på dette, eventuelt med forslag til videre oppfølging.

Dersom vi ser behov for det, vil tilbakemeldingen oppfordre til kontakt med Selmer. Det vil bare i begrenset grad være rom for konkret rådgivning i enkeltsaker der vi har behov for en utvidet beskrivelse og dokumentasjon av faktum eller som krever dypere utredninger eller vurderinger.

Vi vil så langt praktisk mulig søke å besvare alle henvendelser av seriøs karakter. Svarene som gis i Q&A kan være forslag til en løsning eller tips til hvordan man bør gå videre. Selmer kan ikke holdes rettslig ansvarlig for svarene som gis, og dersom saken er av betydning oppfordrer vi alltid til å søke råd hos en juridisk rådgiver.

Kontakt oss her.