A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Skjerpede krav til fast ansettelse og arbeidsinnleie

Skjerpede krav tilfast ansettelse og arbeidsinnleie


Stortinget har vedtatt nye regler om at alle faste ansatte skal sikres forutsigbarhet og et reelt stillingsomfang. Reglene kan medføre endringer blant annet for bemanningsbransjen, som ikke lenger kan ha fast ansatte uten fastlagt stillingsomfang eller garantilønn.

Fagartikkel

Deler av bemanningsbransjen har operert med såkalte faste ansettelser uten garantilønn. Dette innebærer at en ansatt i et bemanningsbyrå eller lignende, bare mottar lønn og andre goder når vikaren er engasjert på et oppdrag for en kunde. Den rettslige stillingen til slike avtaler har vært uklar, men avtaleformen har likevel bredt om seg.

For å motvirke denne type avtaler, har Stortinget nå innført krav til at arbeidstakere som er fast ansatt skal sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang. Reglene er utformet generelt, slik at de gjelder for alle arbeidsforhold, men er likevel først og fremst rettet mot bemanningsbransjen hvor denne type avtaler har vært utbredt. Reglene vil også ha betydning for virksomheter som bruker såkalte tilkallingsvikarer, hvor arbeidsavtalen ikke sier noe om det reelle stillingsomfanget. Slike avtaler regulerer kun arbeidsgivers rett til å kontakte arbeidstaker ved behov for arbeidskraft, og arbeidstakers rett til å enten takke ja eller nei til arbeid.

Det er noe uklart hva som ligger i at ansatte skal "sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang". Det som fremgår av de nye reglene er at dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gjøre det mulig å beregne når arbeidet skal utføres. Dette innebærer at de nye reglene ikke hindrer fast ansettelse selv om arbeidet skjer periodevis, så lenge dette er forutberegnelig. En avtale uten slik forutberegnelighet vil ikke fylle vilkårene for fast ansettelse. Gitt at en slik avtale heller ikke fyller vilkårene for midlertidig ansettelse, vil den etter de nye reglene være ulovlig.

Ikke eget unntak for midlertidig ansettelse ved innleie av vikarer

I tillegg til ovennevnte regelendring, foreslo regjeringen en egen bestemmelse om at det skal være lovlig for bemanningsbyråer å ansette midlertidig i tilfeller hvor en ansatt i bemanningsbyrået skal leies ut for å utføre arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat) hos innleier. Dette forslaget ble imidlertid ikke vedtatt. Hovedregelen er derfor nå, som før, at slike arbeidstakere skal ansettes fast i bemanningsbyrået.

Unntak kan tenkes dersom det skjønnsmessige vilkåret om arbeid er av midlertidig karakter i bemanningsbyrået er oppfylt. Eksempelvis kan dette være tilfelle hvor utleien gjelder et spesialistoppdrag, som bemanningsbyrået normalt ikke driver med.

Debatten i forbindelse med vedtakelsen av de nye reglene viser også at lovligheten av midlertidige ansettelser i bemanningsbyråer begrunnet i at arbeidet er av midlertidig karakter, kan bli utfordret i fremtiden. Særlig i tilfeller hvor bemanningsbyrået har flere tilsvarende løpende utleieoppdrag, kan det være usikkert om arbeidet i hvert oppdrag kan defineres som arbeid av midlertidig karakter og begrunne midlertidig ansettelse.

Innsnevring av unntaksregel

Innleie fra bemanningsbyråer er kun lovlig i tilfeller hvor vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt hos innleier. Det vil si at det ikke er lovlig å leie inn fra bemanningsbyrå til en stilling som er del av kjernevirksomheten til innleier, med mindre det dreier seg om et vikariat.

Etter dagens regler har det i virksomheter som har tariffavtale vært mulig å inngå en avtale med tillitsvalgte om å gjøre midlertidig unntak fra dette kravet, slik at innleie kan skje uavhengig av om vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt. Etter departementets oppfatning har unntaket medført at det særlig innen bygg- og anleggsbransjen i flere tilfeller har blitt opprettet egne lokale fagforeninger med sikte på å inngå slike avtaler, og det har også medført press på lokale tillitsvalgte for å inngå slike avtaler.

For å unngå dette, har reglene blitt endret slik at det bare er i virksomheter som har tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett (det vil si fagforening med minst 10 000 medlemmer) hvor slike avtaler i fremtiden kan inngås. Regjeringen foreslo at denne endringen bare skulle gjelde for bygge- og anleggsbransjen, men Stortinget har vedtatt at endringen skal gjelde generelt. Endringen vil sannsynligvis innebære en reduksjon av inngåelse av slike avtaler, da de større fagforeningene generelt har uttrykt skepsis mot innleie fra bemanningsbyråer.

Det er foreløpig ikke vedtatt når reglene vil tre i kraft, men det er ventet at det vil skje innen kort tid.

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

05. juni 2018

Are Fagerhaug

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.fagerhaug@selmer.no
+47 982 67 017

» Les mer om Are