Restrukturering innenforoffshorebransjen


Oljenedturen har rammet leverandørindustrien og offshorenæringen hardt og restrukturering og refinansiering er satt på dagsordenen. En restrukturering innebærer å finne løsninger på enormt komplekse problemstillinger hvor interessene til en rekke aktører og "stakeholders" skal veies, ivaretas og forenes.

Fagartikkel

Som rådgiver for rederier og banker har Selmer vært involvert i et flertall av de store restruktureringene innenfor offshore rederivirksomhet. Selmer har også nylig bistått verftsgruppen Kleven i en vellykket refinansiering. De finansielle utfordringene ved verftsvirksomhet kjennetegnes ved at de er særdeles dynamiske da verftet er avhengig av tilgang til finansiering når skipet bygges, mens reder tradisjonelt betaler det meste ved levering. Ethvert nybygg er normalt prosjektfinansiert. En rederivirksomhet vil ha mer langsiktighet i eiendeler og finansiering.

Eierne og bankene vil ofte ha en felles interesse i å restrukturere virksomheten og derved lose selskapet gjennom en vanskelig periode. Konkursalternativet med realisering av pantsatte aktiva kan fremstå som mindre attraktivt, særlig når mange virksomheter er i samme posisjon.

Juridisk bakteppe

Når økonomien blir dårlig, er det et sett av regler som legger plikter på styret i selskapet. I henhold til aksjeloven §§ 3-4 og 3-5 pålegges styret en handleplikt dersom selskapet ikke har en egenkapital eller en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten. Hvert styremedlem kan bli personlig erstatningsansvarlig dersom denne plikten ikke overholdes.

Styrets handleplikt inntrer straks egenkapitalgrunnlaget og likviditeten er lavere enn forsvarlig. Dette betyr at det må foretas en vurdering av selskapets likviditet og reelle egenkapital. I vurderingen av hva som er forsvarlig vil det stilles strengere krav til virksomheter som er særlig risiko- og konjunkturutsatt. Verftsvirksomhet er i denne sammenheng åpenbart risikoutsatt. Hyppige styremøter må avholdes og alle vurderinger må dokumenteres.

Straffeloven sanksjonerer drift på kreditors regning og unnlatelse av å begjære gjeldsforhandling eller oppbud. Oppbudsplikten inntrer imidlertid ikke automatisk når selskapet er insolvent. Styret har både rett og plikt til å iverksette tiltak for å snu en uheldig utvikling og styret skal gis en reell mulighet til å forsøke å redde selskapet. Selskapets drift kan fortsette så lenge styret vurderer situasjonen slik at det er høy grad av sannsynlighet for at de tiltak som er iverksatt vil føre frem.
I tillegg kommer selskapets avtalerettslige forpliktelser. Særlig vil brudd på selskapets låneavtaler, herunder manglende oppfyllelse av finansielle covenants, gi selskapets kreditorer en mulighet for å fremtvinge løsninger. Ofte er partenes bevissthet om bankenes adgang til å gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende et tilstrekkelig tvangsmiddel. At bankene faktisk erklærer forfall og tiltrer sikkerheter har hørt sjeldenhetene til i de pågående restruktureringene.

Kreditorinteressen blir styrende

I en normalsituasjon, vil styret i et selskap ha plikt og anledning til å ivareta hva man karakteriserer som både selskapsinteressen, kreditorinteressen, aksjonærinteressen og samfunnsinteressen. I en insolvenssituasjon, eller dersom insolvens truer, vil imidlertid kreditorinteressen være styrende. Ettersom selskapet i en slik situasjon drives for kreditorenes regning, må styret opptre med tilbørlig aktsomhet overfor kreditorene og ikke opptre på en måte som unødvendig påfører dem øket risiko.

Situasjonen må analyseres

For å kunne komme frem til en løsning, må selskapets situasjon analyseres med særlig fokus på følgende forhold:

Likviditet i restruktureringsfasen

Gjennomføring av en restrukturering tar tid, gjerne flere måneder eller kanskje år. En særlig utfordring blir da "å holde liv i pasienten" i en usikker fase inntil en løsning er på plass. På grunn av virksomhetens art og fordi leverandører ofte vil betinge seg kontant oppgjør, kan likviditetsbehovet i slike situasjoner være betydelig. I praksis er det gjerne bankene som bidrar med friske penger i en slik situasjon men også virksomhetens kunder kan være en aktuell kilde. Samtidig må andre kreditorer tålmodig akseptere å "sitte stille". 

Kompleksiteten

En restrukturering innebærer å finne løsninger på enormt komplekse problemstillinger hvor interessene til selskapets leverandører, kunder, ansatte, finanskreditorer, eiere og andre skal veies, ivaretas og forenes. Jusen og partenes rettslige posisjoner ligger som et bakteppe og mulig trussel, men vel så viktig er kommersielle interesser og forhandlingsposisjoner. Gjennom det betydelige antall restruktureringer de senere år innenfor offshore sektoren, har det utviklet seg visse normer for både prosessen og løsninger. Hver enkelt restrukturering er likevel unik med sitt eget faktum og egne problemstillinger.

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

29. september 2017

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Relaterte artikler:
Fagartikkel

Redusert av-
kastning i gass-
infrastruktur?

I et brev datert 21. desember 2017 til Gassco og industrien meddeler Olje- og energidepartementet [...]

Fagartikkel

Ulovlig
statsstøtte?

Leterefusjonsordningen skal fremme leting etter nye petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. [...]