Redusert avkastning igassinfrastruktur på norsk sokkel?


I et brev datert 21. desember 2017 til Gassco og industrien meddeler Olje- og energidepartementet (OED) at departementet vil starte et arbeid med å vurdere hva som skal anses som rimelig avkastning ved fastsettelse av tariffelementer for nye investeringer i gassinfrastruktur på norsk sokkel.

Fagartikkel

Vi forstår brevet fra OED som et varsel om at hva som i fremtiden skal anses som rimelig avkastning vil bli redusert fra dagens nivå på 7 prosent realavkastning før skatt, særlig for såkalte I-elementer – nye investeringer i eksisterende infrastruktur. 

Gjeldende prinsipp for rimelig avkastning

I henhold til merknadene til petroleumsforskriften § 63 fjerde ledd er tariffer i nyere rørledninger "fastsatt slik at eierne kan forvente en realavkastning på syv prosent før skatt på totalkapitalen, med mulighet for mindre tilleggsinntekter for å stimulere til økt utnyttelse og kostnadseffektiv drift".

For de tariffene som nylig ble fastsatt for Nyhamna var OED imidlertid klar på, basert på sannsynlige volumscenarier for Nyhamna, at det ikke kan forventes en slik avkastning på de investeringene som er foretatt i Nyhamna. OED uttalte videre at dette til en viss grad også gjelder for Polarled.

Avkastningsnivået skal nå vurderes

Brevet fra OED burde ikke komme som noen stor overraskelse. Det er kjent at regulatorer i mange land i Europa har vurdert avkastningsnivået basert på det langvarig reduserte rentenivået.

OED uttaler også i denne sammenheng at "hva som anses som rimelig avkastning i regulert gassinfrastruktur på norsk sokkel vil også være avhengig av rentenivået". Departementet uttaler imidlertid samtidig at "avkastningsnivået må også balanseres mot behovet for å få gjennomført samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer".

Det fremgår videre av brevet at berørte parter vil bli konsultert på egnet måte.

Avkastning ved investeringer i eksisterende versus ny infrastruktur

Til nå har det vært et prinsipp om forventet realavkastning på 7 prosent både på I-elementer (nye investeringer i eksisterende infrastruktur) og K-elementer (investeringer i ny infrastruktur). I-elementene har vært beregnet som en annuitet og sikrer dermed 7 prosent avkastning. Hvilken avkastning som kan forventes av K-elementene er derimot mer usikker som følge av at de fastsettes på bakgrunn av estimert fremtidig volum, og som følge av at OED grep inn og reduserte K-elementene i 2013. Gyldigheten av dette inngrepet er temaet for den såkalte Gassled-saken som nå skal behandles i Høyesterett.

I brevet fra OED ser det ut som om departementet nå ønsker å gå bort fra 7-prosentsnivået. Det uttales i denne sammenheng at "det er forskjell på underliggende risiko i infrastrukturinvesteringer innenfor gasstransportsystemet; investeringer som gir grunnlag for I-elementer i tarifforskriften har et annet risikobilde enn investeringer som gir grunnlag for K-elementer. Dette er relevant i en vurdering av hva som anses å gi rimelig avkastning for en gitt investering".

Vi tolker dette slik at det er sannsynlig at OEDs arbeid kan lede til at det i fremtiden kan bli fastsatt lavere avkastning på I-elementer enn den forventede avkastningen for K-elementene.

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

02. januar 2018

Øyvind Olimstad

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.olimstad@selmer.no
+47 913 60 836

» Les mer om Øyvind

Relaterte artikler:
Fagartikkel

Ulovlig
statsstøtte?

Leterefusjonsordningen skal fremme leting etter nye petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. [...]

Fagartikkel

Restrukturering
i offshore

Oljenedturen har rammet leverandørindustrien og offshorenæringen hardt og restrukturering og [...]