A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Nye regler begrenser bruk av underleverandører

Nye regler begrenserbruk av underleverandører


Nye regler for offentlige innkjøp skal bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet og setter strengere krav til bruken av underleverandører. Nå er det kun lov å bruke maksimalt tre ledd i leverandørkjeden.

Fagartikkel

Ansatte som ikke får minstelønn, bruk av overtid ut over lovlige rammer og annen sosial dumping, manglende skattebetaling, bruk av ulovlig arbeidskraft og bestikkelser er fortsatt hverdagen hos mange aktører. Når disse konkurrerer med seriøse aktører skaper det konkurransevridning i tillegg til at seriøse oppdragsgivere bevisst eller ubevisst kan medvirke til arbeidslivskriminalitet. Erfaringen viser at jo flere ledd som inngår i en kjede av leverandører, jo vanskeligere blir det for oppdragsgiver å unngå arbeidslivskriminalitet.

Dette er bakgrunnen for nye regler som stiller strengere krav for bruk av underleverandører og økte dokumentasjonskrav i alle ledd for offentlige innkjøpere. Kravene gir offentlige innkjøpere mulighet til å legge sterke føringer for en leverandørs bruk av underleverandører.

Stat, fylkeskommune, kommune og offentlige organer kjøpte inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for hele 480 milliarder i 2015, og denne summen stiger år for år. Dette gir det offentlige stor makt til å påvirke leverandørmarkedet gjennom sine innkjøp. Både Stortinget og Regjeringen har derfor kommet til at et av de viktigste tiltakene for å hindre arbeidslivskriminalitet er at det offentlige gjennom sine egne innkjøp av tjenester skal gå foran i arbeidet med å fremme et seriøst arbeidsliv.

Maksimalt tre ledd

Det nye anskaffelsesregelverket stiller krav om maksimalt tre ledd i leverandørkjeden. Det vil si at en hovedleverandør maksimalt kan ha to ledd under seg i kontrakter om bygge- og anleggskontrakter og renholdstjenester. En leverandør som ønsker å benytte flere ledd av underleverandører, vil dermed bli avvist fra konkurranser hvor offentlige etater og organer er innkjøper.

Faren for arbeidslivskriminalitet øker der det er lange leverandørkjeder. Jo lengre ned i kontraktskjeden man kommer, jo flere tilfeller av økonomisk kriminalitet, bruk av ulovlig arbeidskraft og sosial dumping blir avdekket. Problemene med arbeidslivskriminalitet og bruk av lange kontraktskjeder synes å være størst innenfor bygge- og anleggsarbeider og renholdstjenester. Derfor setter de nye reglene en begrensning på kun to ledd med underleverandører innenfor disse bransjene. Regelverket åpner imidlertid for at innkjøpere kan godta flere ledd i en leverandørkjede dersom det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig konkurranse, men innkjøper må da angi hvor mange ledd som godtas i anbudsdokumentene.

Begrensningen i antall ledd gjelder kun for underleverandører i direkte kjede nedover som yter tjenester som er en direkte del av kontrakten. Vareleverandører omfattes ikke. Dersom en underleverandør leier inn arbeidskraft i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser, og innleid personell går inn i underleverandørens arbeidsstokk, regnes heller ikke det som et eget ledd i leverandørkjeden.

Etter at kontrakten er inngått, kan oppdragsgiveren godta flere ledd dersom det på grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å få gjennomført kontrakten. I bygge- og anleggs bransjen hvor "uforutsette omstendigheter" snarere er hovedregelen enn unntaket, vil en slik regel komme godt med.

Eksempler på slike omstendigheter hvor særskilt ekspertise kan være nødvendig, er uforutsette forhold ved grunnen (forurensning, grunnbrudd, leirmasser osv. som må vurderes av geotekniker), at eksisterende bygningsmasse er verre enn forutsatt og krever særskilt prosjektering, uoverensstemmelse mellom partene om korrekt prosjektering eller utførelse som nødvendiggjør spesialkompetanse.

Underleverandører kan sparkes

Det nye anskaffelsesregelverket skal også sikre innkjøpere en bedre styring av underleverandører. Disse vil gjelde for alle sektorer og ikke bare kontrakter innen bygg- og anlegg og renhold. 

For eksempel må leverandører som støtter seg på underleverandører for å bli kvalifisert til en anbudskonkurranse, levere inn dokumentasjon som viser at også underleverandørene har oppfylt sine forpliktelser innen skatt og avgift, ikke er dømt for visse straffbare forhold (korrupsjon, hvitvasking, bedrageri) og heller ikke på annen måte har brutt de faglige og etiske krav i bransjen. Denne klargjøringen i regelverket gjør det enklere å luke ut aktører som har begått straffbare forhold eller ikke har handlet i samsvar med de faglige og etiske krav i bransjen før kontrakten inngås.

For alle underleverandører som benyttes kan oppdragsgiver kreve at disse blir skiftet ut dersom det oppdages at det foreligger slike forhold som nevnt ovenfor. Dette gjelder både underveis i konkurransen og etter at kontrakt er inngått. Videre kan innkjøperen kreve at leverandøren angir i tilbudet hvilke deler av kontrakten han planlegger at underleverandører skal utføre, og hvilke underleverandører han planlegger å bruke.

Samfunnsansvar ut over minimumskrav

De nye reglene får direkte anvendelse kun for offentlige etater og organer og til dels innenfor visse sektorer. Reglene bør imidlertid sees i sammenheng med det samfunnsansvar som stadig flere aktører, både offentlige og private, tar for å bidra til redusert kriminalitet og for å verne om grunnleggende menneskerettigheter og samfunnsverdier. På den offentlige siden har for eksempel flere offentlige etater og organer valgt å stille strengere krav enn det som følger av anskaffelsesregelverket og setter av store ressurser til å følge opp leverandører og underleverandører i kontraktsperioden. På den private siden har mange innført egne etiske prinsipper og innsett verdien av å ikke bare selv overholde relevante regler, men også stille krav til sine leverandører og kontraktsparter. Egne etiske regler med tilsvarende eller strengere innhold som de nye reglene vil gjøre det vanskeligere for de useriøse aktørene å fortsette sin virksomhet.

Frokostseminar om korrupsjon og arbeidskriminalitet | 10. mai 2017
Vi arrangerer frokostseminar som fokuserer på forebygging av korrupsjon og arbeidskriminalitet i arbeidsintensive bransjer som blant annet industri og olje, bygg og anlegg, og transport og renhold. Klikk her om du ønsker å se programmet og melde deg på.
Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

13. mars 2017

Thomas Steen Brandi

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.brandi@selmer.no
+47 970 40 500

» Les mer om Thomas

Mads Fuglesang

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.fuglesang@selmer.no
+47 402 87 449

» Les mer om Mads

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne