Lovfesting avden ulovfestede gjennomskjæringsnormen


Finansdepartementet fremmet i går, 10. april, forslag om lovfesting av den ulovfestede gjennomskjæringsnormen. Den nye regelen skal gjelde for både skatt og merverdiavgift. Det foreslås også enkelte endringer i skatteloven § 14-90 om bortfall av underskudd mv. ved skattemotiverte transaksjoner.

Aktuelt

I dag gjelder en ulovfestet omgåelsesnorm med et grunnvilkår og en totalvurdering som begge må være oppfylt for å gjennomskjære en transaksjon. Transaksjonen må for det første være hovedsakelig skattemessig motivert, og transaksjonens virkninger må i tillegg etter en totalvurdering stride mot skattereglenes formål.

Ved innføring av lovfestet omgåelsesnorm videreføres den toleddede vurderingen. Vilkårene for at den nye omgåelsesregelen skal komme til anvendelse er at det foreligger en disposisjon (eller flere sammenhengende) der:

i. hovedformålet var å oppnå en skattefordel, og
ii. at transaksjonen etter en totalvurdering anses som en omgåelse av skattereglene

Begge kriteriene må være oppfylt for at bestemmelsen skal komme til anvendelse. Konsekvensene av gjennomskjæring etter den nye omgåelsesbestemmelsen er at skattleggingen skal gjennomføres på en måte som reflekterer det økonomiske innholdet i disposisjonen(e).
Finansdepartementet uttaler at terskelen for å anvende omgåelsesbestemmelsen ikke skal endres i vesentlig grad ved lovfestingen, og at det kun gjøres mindre justeringer i innholdet i normen.

En endring er at det foreslås en objektiv formålsvurdering der det ikke lenger er skattyters subjektive motivasjon som skal vurderes. Det avgjørende ved vurdering av skattyters formål vil dermed bli objektive momenter ved transaksjonen vurdert ut fra hva en antatt rasjonell person typisk ville hatt som formål med en den aktuelle transaksjonen. Man skal videre se på de virkningene som fremsto som sannsynlige på transaksjonstidspunktet. Endringen fra subjektiv til objektiv vurdering kan etter vårt syn medføre at skattyters stilling svekkes i de tilfellene en skattyter faktisk har hatt andre formål enn de rent skattemessige, men der disse fremstår som generelt lite sannsynlige eller spesielle.

Lovforslaget innebærer også at et formål om å oppnå en skattefordel i utlandet ikke lenger skal anses som et forretningsmessig motiv. Dette fremstår etter vår mening som noe søkt siden lovlige skattetilpasninger i utlandet ofte vil være fra norsk ståsted forretningsmessig begrunnelse for en transaksjon.

Lovforslaget bygger på forslaget i NOU 2016:5 (Zimmerutvalget), men selve lovteksten gjøres enklere og mer oversiktlig. I lovteksten foreslås en rekke momenter som skal inngå i totalvurderingen:

a. forretningsmessig egenverdi og andre virkninger av disposisjonen enn skattefordeler i Norge eller i utlandet,
b. skattefordelens størrelse og graden av skatteformål,
c. om disposisjonen er en uhensiktsmessig vei frem til det økonomiske formål med disposisjonen,
d. om samme resultat kunne vært oppnådd på en måte som ikke rammes av denne paragraf,
e. de aktuelle skattereglenes rettstekniske utforming, herunder om en regel er skarpt avgrenset tidsmessig, kvantitativt eller på annen måte,
f. om skatteregler er utnyttet i strid med sitt formål eller grunnleggende skatterettslige hensyn.

Opplistingen er ikke uttømmende og rekkefølgen av momentene innebærer ikke at de skal vektes forskjellig. Den vekt de enkelte momenter skal ha kan derfor variere fra sak til sak, og det skal som etter den ulovfestede gjennomskjæringsregelen foretas en konkret helhetsvurdering i den enkelte sak. Omgåelsesreglen foreslås inntatt som ny § 13-2 i skatteloven.

Det foreslås at bestemmelsen gis et vidt anvendelsesområde. I tillegg til å gjelde inntekts- og formuesskatt foreslås at regelen skal gjelde for trygdeavgift, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn, samt for grunnrenteskatt, naturressursskatt, tonnasjeskatt, og for transaksjoner som innebærer omgåelse knyttet til merverdiavgift.

I merverdiavgiftsloven er det inntatt en rekke enkeltbestemmelser med formål å motvirke uønskede tilpasninger, eksempelvis justeringsreglene, og det er eksempler fra både norsk rettspraksis og fra EU-domstolen som viser at det er benyttet prinsipper om omgåelse også i avgiftsretten. Derimot foreligger det ikke en generell ulovfestet omgåelsesnorm. Det er derfor nytt at det innføres en generell omgåelsesregel også på merverdiavgiftsområdet. Begrunnelsen er å hindre usikkerhet om omfang og rekkevidde av omgåelsesnormen. Bestemmelsen foreslås inntatt i mval. § 12-1 ved henvisning til skatteloven § 13-2. Departementet uttaler at tolkningen og anvendelsen skal skje i lys av avgiftsrettens systematikk og bærende hensyn. Virkningen av en omgåelsesregel også på avgiftsområdet er imidlertid i liten grad utredet, og det etter vår vurdering uklart hvilke virkninger reglen faktisk vil få.

I tillegg til forslag om lovfesting av den generelle omgåelsesnormen foreslår departementet visse endringer i den spesielle omgåelsesregelen i skatteloven § 14-90 om bortfall av underskudd og visse andre skatteposisjoner ved skattemotiverte transaksjoner. Ordlyden foreslås noe endret for å klargjøre hvilke spesifikke skatteposisjoner som omfattes, og bestemmelsen foreslås flyttet til ny § 13-3 i skatteloven.

Den nye omgåelsesbestemmelsen er foreslått å tre i kraft straks med virkning fra skatteåret 2020. Klikk her for å se lovforslaget.

Kontaktperson
Kontaktperson:

Harald Blair Berg

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Relaterte artikler:
Aktuelt

NYE MEGLER-
STANDARDER
FOR LEIEKONTRAKTER

Meglerstandardene benyttes i de fleste leieforhold i eiendomsbransjen. I januar 2019 ble det [...]

Aktuelt

Skatt

personalgoder

Fra 2019 er det innført en rekke endringer i reglene for beskatning av personalgoder. I mars 2019 [...]

Aktuelt

Innføring av PSD2
stiller skjerpede
krav til banker

Krav til risikovurdering, styring og kontroll av operasjonell og sikkerhetsmessig risiko, samt [...]