A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Klart krav om risikovurdering og fokus på topplederansvar

Klart krav om risikovurderingog fokus på topplederansvar


Forslag til ny hvitvaskingslov (NOU 2016: 27) innebærer i stor grad en videreføring av forpliktelsene i gjeldende hvitvaskingsregelverk, men med økt fokus på risikobasert tilnærming, en mer omfattende regulering av personvern, samt utvidet anvendelsesområde og innføring av bøter for overtredelse av lovpålagte krav.

Fagartikkel

Lovutvalget foreslår en helt ny hvitvaskingslov hvor regelverkets forpliktelser hovedsakelig skal samles i hvitvaskingsloven, og kun et fåtall bestemmelser inntas i forskrift. Noen av forslagene vil medføre større endringer sammenlignet med gjeldende lov.

Risikobasert tilnærming

Innfører en generell bestemmelse om risikobasert tilnærming for gjennomføring av lovens tiltak. Bestemmelsen vil danne utgangspunktet for gjennomføringen av alle andre tiltak etter loven og innebærer at det skal iverksettes mer omfattende tiltak og føres tettere tilsyn med produkter, situasjoner og kunder som anses å innebære en høy risiko, mens omfanget av slike tiltak kan reduseres dersom risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering anses å være lav. Det foreslås et uttrykkelig krav om at rapporteringspliktige utarbeider risikovurderinger for virksomheten. Øverste ledelses ansvar for etablering og gjennomføring av risikovurderinger og rutiner foreslås regulert.

Fra kundekontroll til kundetiltak

Erstatter begrepet "kundekontroll" som benyttes i dagens hvitvaskingslov, med "kundetiltak". Kundetiltak vil omfatte klarlegging av kundens og reell rettighetshavers identitet og klarlegging av kundeforholdets eller transaksjonens formål og tilsiktede art.

Sanksjoner for fysiske og juridiske personer

Erstatter straffebestemmelse i gjeldende lov med flere administrative sanksjoner; overtredelsesgebyr, tilbaketrekkelse av tillatelse og ledelseskarantene. Sanksjoner skal etter forslaget kunne ilegges både fysiske og juridiske personer, herunder øverste ledelse i foretak.

Register over reelle rettighetshavere

Innfører ny lov om register over reelle rettighetshavere. Det stilles krav til at en rekke juridiske personer skal innhente, lagre og registrere opplysninger om sine reelle rettighetshavere i et nasjonalt register. Forvaltere av utenlandske truster og andre juridiske arrangementer skal gjøre det samme. Formålet med registeret skal være å forebygge og avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

Utvider definisjonen av politisk eksponerte personer

Utvider definisjonen av politisk eksponerte personer (PEP) utover gjeldende rett. Persongruppen vil omfatte de som innehar eller har innehatt høytstående offentlig verv eller stilling i en stat eller i en internasjonal organisasjon. Forslaget innebærer at nasjonale PEP og PEP i internasjonale organisasjoner omfattes.

Internt varslingssystem

Forsterker internkontroll, herunder opplæring av ansatte og vern for ansatte mot negative reaksjoner ved rapportering. Dersom en risikovurdering av virksomhetens art og omfang tilsier det, foreslås det krav om opprettelse av et uavhengig og anonymt internt varslingssystem der ansatte kan varsle om overtredelse av loven eller forskrift.

Formålsbestemt behandling av personopplysninger

En egen bestemmelse om formålsbestemt behandling av personopplysninger i loven, herunder bestemmelser om registrering, lagring og sletting av opplysninger og dokumenter. Bestemmelsen setter rammen både for rapporteringspliktiges og ØKOKRIMs behandling av personopplysninger.

Fremmes trolig i løpet av 2017

Den nye hvitvaskingslovgivningen skal gjennomføre EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv og hvitvaskingsforordningen. I tillegg er siktemålet med forslagene å følge opp FATF-anbefalingene for å motvirke hvitvasking og terrorfinansiering. Utredningen ble avgitt 16. desember og vil nå bli sendt på høring. Det vil trolig fremmes lovforslag for Stortinget i løpet av 2017.

Vil du vite mer om den nye lovgivningen, det oppdaterte trusselbildet og risikoanalyser basert på Big Data? Delta på vårt frokostseminar om hvitvasking og terrorfinansiering 12. januar. Les mer og meld deg på her.
Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

19. desember 2016

Anne Marthe Bjønness

Stilling: Seniormanager - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.bjonness@selmer.no
+47 400 48 012

» Les mer om Anne Marthe

Bernt Olav Steinland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.steinland@selmer.no
+47 934 49 175

» Les mer om Bernt Olav