Klage på eiendomsskattfor næringseiendom?


I disse dager skriver mange kommuner ut eiendomsskatt for 2017. I Oslo skrives den ut for næringseiendom for første gang, og det er derfor god grunn til å dobbeltsjekke at skattevedtakene er riktige. Slik går du frem ved en eventuell klage.

Fagartikkel

Klagefrist og kommunens klagebehandling

Klagefristen for å klage på utskrevet eiendomsskatt er 6 uker fra vedtakstidspunktet. Samtidig med utskriving av eiendomsskatten skal kommunen legge ut en fullstendig eiendomsskattelise slik at skatteyter kan sammenligne taksten på egen eiendom med andre eiendommer. Eiendomsskattelisten skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst 3 uker etter at det er kunngjort at lista er lagt ut. Etter det vi har fått opplyst vil eiendomsskattelisten for Oslo legges ut elektronisk på Oslo kommune sine hjemmesider i begynnelsen av mars 2017. I tillegg vil det være en utskrevet kopi for gjennomsyn på kundesenteret på Oslo kemnerkontor.

Ved klage skal eiendomsskattekontoret vurdere om de selv vil endre vedtaket i tråd med klagen. Hvis ikke sender eiendomsskattekontoret klagen over til en egen klagenemnd som avgjør klagen. Det er også mulig å ta ut søksmål innen 6 måneder fra vedtakstidspunktet for å få domstolene til å overprøve vedtaket. Merk imidlertid at kommunen kan sette vilkår om at klageretten må utøves før rettslig prøving, og i slike tilfeller er det viktig å klage innen klagefristen på seks uker for ikke å miste retten til å gå til søksmål.

Hva er riktig eiendomsskatteverdi?

Takstvedtaket som danner grunnlagt for utskriving av eiendomsskatt gjelder som utgangspunkt i 10 år, og justeres normalt ikke i denne perioden. Det er således av stor betydning at taksten er fastsatt riktig.

Utgangspunktet etter eiendomsskatteloven er at verdien av eiendommen skal settes til det beløp en må gå ut fra at eiendommen etter si innretning, bruksegenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlige salgsforhold ved fritt salg, dvs. eiendommens markedsverdi. Samtidig angir loven at det er eiendommens objektive omsetningsverdi som skal benyttes, slik at en skal se bort fra særlige forhold knyttet til den enkelte eiers utnytting av eiendommen. I praksis er det akseptert å benytte metoder for diskontering av fremtidige objektiverte leieinntekter og sjablongmetoder ved taksering av næringseiendom.

For en rekke typer næringseiendom i Oslo skal takseringen baseres på sjablongmetoden, og kommunen har utarbeidet sjablonger for kvadratmeterpris som varierer med brukstype og sone. Videre skal sjablongtaksten justeres med korreksjonsfaktorer dersom det er grunnlag for det. Bruken av sjablongene kan gi enkelte urimelige utslag som igjen kan gi grunnlag for å klage. Eksempelvis, innebærer sjablongene (før bruk av eventuelle korreksjonsfaktorer) at kontorlokaler i Vika/Aker Brygge har over dobbelt så høy verdi som kontorlokaler i Barcode-rekken, mens butikklokaler i Karl Johan som utgangspunkt vil ha fire ganger høyere verdi enn lokaler i nærliggende gater.

Ved taksering av eiendommer som anses som verk og bruk, inngår også verdien av integrerte maskiner og anleggsmidler (men ikke løsøre) i takstgrunnlaget. Verdien vil her som hovedregel fastsettes ut i fra substansverdien, som er anleggets tekniske verdi (det vil si gjenanskaffelsesverdi) med fradrag for slit, elde og utidsmessighet. I særlige tilfeller, dersom skatteyter anmoder om det, kan verdsettelsen baseres på en avkastningsverdiberegning (det forutsetter blant annet at det er klar forskjell mellom substansverdi og avkastningsverdiberegning).

Grunnlaget for klage

Det er flere forhold som kan gi grunnlag for å klage. Konkrete feil i takstgrunnlaget er klagegrunn dersom feilen kan ha påvirket taksten. Videre vil det åpenbart være klagegrunn om det kan påvises at eiendommens objektive omsetningsverdi (markedsverdi) er lavere enn den fastsatte eiendomsskattetaksten. Men selv om taksten ligger under markedsverdi, kan det være grunnlag for å klage. Dette er særlig tilfelle hvor taksten avviker fra det som er lagt til grunn ved taksering av andre sammenlignbare eiendommer i kommunen. Etter gjeldende rett er det et sterkt likhetsprinsipp innen samme kommune ved utskriving av eiendomsskatt, og kommunen kan ikke differensiere takseringen mellom same type eiendommer på annet grunnlag enn verdiforskjeller. Dette er også grunnen til at kommunen skal legge ut fullstendige skattelister over utskrevet eiendomsskatt, slik at det er mulig å sammenligne utskrevet skatt på egen eiendom med andre.

Det er som utgangspunkt mulig å påklage taksten hvert år, men dette gjelder ikke hvis det er klagd på samme grunnlag tidligere. Dette innebærer at det er viktig at en klage er godt begrunnet og dokumentert, da avslag på en dårlig begrunnet klage vil kunne utelukke senere klager på samme grunnlag.
 

Bistand i klageprosessen
Selmer har et eget eiendomsskatteteam bestående av advokater og revisorer som bistår i forbindelse med klage på utskrevet eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk. I tillegg til bistand med selve klagen, gjennomfører vi også verdivurderinger og analyser av sammenlignbare eiendomsskatter for å vurdere grunnlaget for klagen. Analysene kan også benyttes som dokumentasjon i forbindelse med en eventuell klage.
Kontaktperson
Kontaktperson:

Einar Bakko

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.bakko@selmer.no
+47 905 30 589

» Les mer om Einar

Are Fagerhaug

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.fagerhaug@selmer.no
+47 982 67 017

» Les mer om Are

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Mikael Minge

Stilling: Seniormanager

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.minge@selmer.no
+47 918 56 419

» Les mer om Mikael