A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Ikke mva-fradrag ved kjøp eller salg av eiendomsselskaper

Ikke mva-fradrag ved kjøp ellersalg av eiendomsselskaper


I to dommer som har blitt avsagt den siste uken har skatteetaten vunnet frem med at de ikke er fradragsrett for merverdiavgift på kostnader ved kjøp eller salg av eiendomsselskaper. I en av dommene går Høyesterett lengere enn skatteetatens praksis og dommen innebærer en ytterligere innskrenking av fradragsrett for merverdiavgift for eiendomsbransjen.

Fagartikkel

Fradragsrett ved kjøp av eiendomsselskap

Den første saken, som ble behandlet for Høyesterett, gjaldt spørsmålet om et eiendomsselskap (Skårer Syd Holding AS) som kjøpte et annet eiendomsselskap for deretter å bli avgiftsrettslig fellesregistrert med det oppkjøpte selskapet, hadde fradragsrett for merverdiavgift på kostnadene ved kjøpet.

Merverdiavgiftslovens utgangspunkt er at kjøp av aksjer er unntatt merverdiavgift og at det dermed ikke foreligger fradragsrett for merverdiavgift på kostnader til slike kjøp. Samtidig har skatteetatens praksis vært at det likevel har blitt godtatt fradragsrett i de tilfeller hvor kjøper allerede har en eksisterende avgiftspliktig fellesregistrering på tidspunktet kostnadene blir pådratt, og selskapet som blir kjøpt opp blir innlemmet i denne fellesregistreringen.

Begrunnelsen for eventuell fradragsrett er at det som kjøpes i realiteten er et driftsmiddel til fellesregistreringens avgiftspliktige virksomhet, og at det således på samme måte som når man kjøper en eiendom direkte, vil være fradrag for transaksjonskostnader i den grad eiendommen skal brukes i avgiftspliktig virksomhet.

I saken for Høyesterett hadde kjøperselskapet utfordret skattetatens praksis, og krevde fradragsrett for merverdiavgift på transaksjonskostnader som var pådratt før det var etablert noen fellesregistrering. Skatteetaten hadde nektet fradragsrett med den begrunnelse at kjøper ikke drev avgiftspliktig virksomhet på oppkjøpstidspunktet, og at en fellesregistrering kun får virkning fremover i tid.

Høyesterett tok derimot en veldig enkel tilnærming til problemstillingen, og uttalte at kjøp av aksjer er unntatt merverdiavgift, og at det dermed ikke foreligger fradragsrett for merverdiavgift på kostnader slike kjøp. Etter Høyesteretts oppfatning spiller det ingen rolle for fradragsretten på denne type kostnader om det foreligger en fellesregistrering eller ikke, da kostnadene knytter seg til det avgiftsunntatte kjøpet og ikke den avgiftspliktige virksomheten i fellesregistreringen.

Høyesterett uttalte videre noe kryptisk at merverdiavgiftsloven har to ulike løsninger for kjøp av eiendomsselskap og kjøp av eiendom direkte. Hva Høyesterett mener med dette kan fremstå som uklart, da begge transaksjonstypene i seg selv er unntatt avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven.

Etter vår vurdering er rekkevidden av dommen uklar. Mest sannsynlig vil skatteetaten endre sin egen praksis i tråd med dommen og heller ikke innrømme fradragsrett hvor det foreligger en eksisterende fellesregistrering før kjøp av eiendomsselskaper. Spørsmålet er om dommen i realiteten også innebærer at skatteetaten vil nekte fradrag for merverdiavgift på kostnader ved kjøp av eiendom direkte. Selv om Høyesterett påpekte at merverdiavgiftsloven har et annet system for slike kjøp, kan Høyesteretts begrunnelse for å nekte fradragsrett ved kjøp av selskap som innlemmes i fellesregistrering også være aktuell i tilfeller hvor eiendom kjøpes direkte.

Fradragsrett ved salg av eiendomsselskap

Den andre saken, som ble behandlet av Oslo tingrett, gjaldt spørsmålet om en fellesregistrering (bestående av selskaper i Ferd-konsernet) har krav på fradragsrett for merverdiavgift ved salg av tre selskaper som inngikk i fellesregistreringen. Skatteetaten hadde nektet Ferd-selskapene slik fradragsrett, mens klagenemnda for merverdiavgift opphevet vedtaket da de mente at dette var kostnader som var til bruk i den avgiftspliktige utleievirksomheten.

Et av forholdene som gjør denne saken spesiell er at staten var både saksøker og saksøkt i samme sak. Lovens system er slik at dersom skatteetaten ønsker å angripe og omgjøre et vedtak i klagenemnda for merverdiavgift må etaten saksøke klagenemnda, noe de gjorde.

Tingretten ga i dommen skatteetaten fullt medhold og opphevet klagenemndas vedtak. Begrunnelsen fra tingretten var at salget av aksjene i eiendomsselskapet er en transaksjon som er unntatt merverdiavgift og etter tingrettens oppfatning forelå det ikke noe ekstraordinært ved aksjesalgene som gjorde at de hadde tilstrekkelig tilknytning til den avgiftspliktige virksomheten som ble drevet i fellesregistreringen. Det er foreløpig uklart om denne dommen blir anket.

Nedslående lesning for eiendomsbransjen

Begge dommene bygger i stor grad på prinsippene i den såkalte Telenor-saken som ble avsagt av Høyesterett i 2015, hvor Telenor ble nektet fradrag for merverdiavgift på kostnader til salg av et selskap som inngikk i Telenors fellesregistrering. Telenor-dommen innebar også en endring av skatteetatens praksis på området, hvor det før dommen ble innrømmet fradragsrett for merverdiavgift på kostnader både ved kjøp og salg av eiendomsselskaper som drev avgiftspliktig utleievirksomhet. Mange har hevdet at Telenordommen ikke kan anvendes direkte på eiendomsbransjen, da det er en rekke særlige hensyn som gjør seg gjeldende her.

Fra eiendomsbransjens ståsted er dommene nedslående lesning, da dommene ikke tillegger eiendomsbransjens særlige hensyn noen vekt. Konsekvensen vil være at merverdiavgift i større grad også blir en kostnad i avgiftspliktige eiendomsprosjekter. Selv om det fortsatt kan argumenteres med at det i enkelttilfeller kan foreligge fradragsrett også ved kostnader som gjelder kjøp og salg av eiendomsselskaper, vil dette nå være unntaksregelen og ikke hovedregelen.

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

05. oktober 2017

Are Fagerhaug

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.fagerhaug@selmer.no
+47 982 67 017

» Les mer om Are