Hva innebærer økte krav til styretog ledelsen i verdipapirforetak?


Kravene til verdipapirforetakets styre og ledelse øker med MiFID II. Egnethetskravene presiseres, det blir en vesentlig mer detaljert regulering av styrets oppgaver og ansvar, og i noen foretak kan det bli begrensninger på antall verv og stillinger for styret og ledende ansatte.

Fagartikkel

Strengere formelle kompetansekrav

Presiseringer av kompetansekravene til verdipapirforetaks styre og ledelse er langt på vei en formalisering av de krav som stilles allerede i dag, men presiseringene kan likevel få betydning for hvordan styrets kompetanse dokumenteres og hvilke forventninger Finanstilsynet har til styrets rolle overfor ledelsen og virksomheten, og til utøvelsen av vervet.

Kravene til kvalifikasjoner, erfaring og vandel for styremedlemmer, daglig leder og andre som faktisk deltar i ledelsen i et verdipapirforetak, videreføres i MiFID II. Det presiseres imidlertid at styret samlet sett skal ha bred erfaring og tilstrekkelig kollektiv kunnskap, ferdigheter og erfaring til å kunne forstå foretakets virksomhet, herunder de største risikofaktorene. Det kreves også at de enkelte styremedlemmene skal kunne vurdere, utfordre og føre tilsyn med de beslutninger som treffes av foretakets daglige ledelse.

I dette ligger en forventning om aktive styremedlemmer og kravet bør ha betydning for hvordan styrebehandlingen av sentrale saker legges opp og for utforming av styreprotokollen, slik at styrets involvering kan dokumenteres. 

Begrensninger i antall stillinger og verv

Det er også et nytt formelt krav at styret og ledelsen skal sette av tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver i verdipapirforetaket. Det er begrensninger på antall verv og stillinger et styremedlem eller en ledende ansatt kan ha i tillegg til et verv eller stilling i et verdipapirforetak. Dette gjelder som utgangspunkt kun for verdipapirforetak som er vesentlig i kraft av sin størrelse og interne organisering, samt virksomhetens art, omfang og kompleksitet. I slike foretak er det bare mulig å kombinere enten én stilling som daglig leder med to styreverv, eller fire styreverv. Det gjøres unntak for stillinger og verv i organisasjoner som ikke har kommersielle formål, og stillinger og verv i flere selskaper i samme konsern regnes som én stilling eller ett verv.

For andre foretak, kan begrensninger på antall stillinger og verv få anvendelse dersom et styremedlem eller en ansatt ikke setter av tilstrekkelig tid til å utføre sine oppgaver. Hvor mange verv og stillinger en person kan ha i tillegg, må vurderes konkret basert på individuelle forhold, samt arten, omfanget og kompleksiteten av verdipapirforetakets virksomhet.

Skjønnsmessige vurderinger for hvert enkelt foretak er avgjørende for om begrensningene vil gjelde, men det er antakelig bare styret og ledelsen i de aller største verdipapirforetakene som vil rammes av de absolutte begrensningene. Grensen er satt på en forvaltningskapital på 200 milliarder kroner for anvendelsen av tilsvarende regler for banker, men det er foreløpig ikke avklart om en lignende grense vil gjelde for verdipapirforetak.

De nye kravene innebærer imidlertid at ledelsen og styret i en del verdipapirforetak bør vurdere om de antall stillinger og verv hver enkelt har, medfører at vedkommende har tilstrekkelig tid til å utføre oppgavene i verdipapirforetaket på en forsvarlig måte.

Hvis det ikke kommer presiseringer eller veiledning i form av kvantitative kriterier, bør verdipapirforetak vurdere å utarbeide interne rutiner for hvordan anvendelsen av begrensningene skal praktiseres i foretaket.

Større krav til opplæring

Verdipapirforetak får større ansvar for å bidra til at styret og ledelsen tilegner seg og opprettholder nødvendig kompetanse til å inneha stillingen eller vervet. Foretaket plikter å sette av tilstrekkelige menneskelige og økonomiske ressurser til opplæring av styremedlemmer og foretakets ledelse. 
Dette innebærer at foretakene jevnlig bør avholde styreseminarer, interne kurs og lignende opplæringstiltak.

Krav til rekrutteringsprosessen

Krav til sammensetningen av ledelsen og styret i verdipapirforetak innebærer at foretaket må fastsette retningslinjer for å fremme mangfold i styret og ledelsen.
Verdipapirforetak må allerede i dag sørge for at kravene til kompetanse, erfaring og vandel hensyntas når det ansettes nye ledende ansatte eller velges inn nye styremedlemmer. Med MiFID II får verdipapirforetak en uttrykkelig plikt til å sikre en tilstrekkelig bredde av kvalifikasjoner og kompetanse ved rekruttering av styremedlemmer og ledende ansatte, noe som også må reflekteres i interne retningslinjer.

Detaljert regulering av styrets oppgaver og ansvar

Med MiFID II blir reguleringen av hva som ligger innenfor styrets oppgaver, ansvar for forvaltningen av foretaket og tilsyn med virksomheten langt mer detaljert. Dette omfatter blant annet å fastlegge og føre tilsyn med alt fra foretakets strategiske mål, risikostrategi og styrings- og kontrollordninger, til offentliggjørings- og kommunikasjonsprosesser, organisering og strategier for virksomhetsutøvelse og tjenesteyting.

Styrets oppgaver og ansvar omfatter nok i realiteten det samme i dag, men den detaljerte reguleringen innebærer at det bør dokumenteres at alle de angitte oppgavene og ansvarsområdene jevnlig behandles av styret. Foretakene bør derfor inkludere alle disse områdene i styrets årsplan og sørge for at behandlingen fremgår av styreprotokollen.

Det kan også stilles spørsmål om detaljreguleringen kan innebære større risiko for styreansvar dersom det avdekkes mangler ved de områdene som det er eksplisitt angitt at styret skal føre tilsyn med, særlig sett i sammenheng med det nye kravet om at det enkelte styremedlem skal kunne vurdere, utfordre og føre tilsyn med beslutningene som treffes av den daglige ledelsen.

Hva bør foretakene gjøre for å tilpasse seg?

De nye kravene innebærer neppe vesentlige realitetsendringer for verdipapirforetakene, men det er ingen tvil om at de nye reglene legger sterkere føringer på sammensetningen av og egnethetskravene til styret og ledelsen enn det som følger av gjeldende rammebetingelser.

I praksis medfører lovforslaget og presiseringen av egnethets- og kvalifikasjonskravene til verdipapirforetakets styre og ledelse at foretakene må øke bevisstheten rundt og fokuset på blant annet:

I tillegg bør styremedlemmer og ledende ansatte vurdere om eventuelle andre verv og stillinger de har, innebærer at det ikke er tilstrekkelig tid til å utføre oppgavene i verdipapirforetaket. Verdipapirforetakene bør også vurdere å fastsette instrukser for hvordan de skal håndtere slike prosesser og hvilke krav foretaket skal stille til sine ansatte og tillitsvalgte.

Verdipapirforetak bør derfor innen ikrafttredelsen av MiFID II, gjennomføre følgende:

I en artikkelserie om MiFID II frem til sommeren, tar vi opp ulike temaer tilknyttet MiFID II, som forventes å tre i kraft i 2018. Foreløpig kan du lese mer om disse temaene:
- Økt adgang til egenhandel for ansatte under MIFID II
- Sparebanker må velge: Provisjon eller uavhengig rådgiver
- Strengere krav til produktkontroll og salg
Hva innebærer økte krav til styret og ledelsen i verdipapirforetak?
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner:

Anders Sanderlien Hole

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.hole@selmer.no
+47 909 89 930

» Les mer om Anders

Hilde Høksnes

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.hoksnes@selmer.no
+47 905 92 465

» Les mer om Hilde

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Bernt Olav Steinland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.steinland@selmer.no
+47 934 49 175

» Les mer om Bernt Olav

Relaterte artikler:
Fagartikkel

Strengere krav
til produkt-
kontroll og salg

Detaljert risikoanalyse og identifisering av målgruppe for hvert eneste finansielle instrument [...]

Fagartikkel

Provisjon
eller uavhengig
rådgiver

Flertallet av norske sparebanker må velge mellom returprovisjonen fra sine leverandører og [...]

Fagartikkel

Økt adgang
til egenhandel
for ansatte

Verdipapirlovutvalget foreslår å oppheve de særnorske reglene om ansattes handel i finansielle [...]