Håndtering av korrupsjonsrisikoi joint ventures


Toneangivende selskaper ser nå nærmere på om de håndterer korrupsjonsrisikoen i heleide og deleide selskaper på en god nok måte. Inngår man et joint venture-samarbeid må ledelsen ha kontroll på hvilket ansvar som kan pålegges om korrupsjon skulle avdekkes. Både individ, eierselskap og joint venture-selskap kan være ansvarlige dersom det avdekkes korrupsjon, og kan få både økonomiske og strafferettslige konsekvenser for alle parter.

Fagartikkel

Mange selskaper har gjennom de siste årene fått på plass gode compliance- og antikorrupsjonsprogrammer og implementert en god generell håndtering av bedriftens eget samfunnsansvar og korrupsjonsrisiko. Joint venture-samarbeid krever at ledelsen har riktig forståelse av de spesielle risikoene som ligger i samarbeidet, inkludert mulige direkte konsekvenser for eierselskapet og risikoen for tap av investert kapital dersom misligheter skjer.

Samarbeidsform påvirker risiko

Stadig flere selskaper innen olje- og gassindustrien samarbeider for å håndtere kapitalmangel, øke konkurransekraften eller oppfylle krav til lokalt leveranseinnhold. Et joint venture-samarbeid kan ha mange former. Det opprettes ofte et selskap hvor de samarbeidende parter eier hver sin del, men et samarbeid kan også ha løsere former, uten at det opprettes et selskap. Valget av samarbeidsform vil påvirke risikoen for ansvar i eierselskapene.

Mange norske selskaper har næringsinteresser i land utenfor Norge hvor risikoen for korrupsjon er adskillig høyere enn her hjemme. Ofte vil det være eierstrukturer, pengestrømmer, operasjonelle aktiviteter eller annet som gjør at den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) eller britiske UK Bribery Act (UKBA) har jurisdiksjon. Mange av de største bøtene akseptert med basis i FCPA-regelverket er gitt til selskaper som følge av handlinger i joint venture-selskap de hadde eierposter i. Men også norsk lov, herunder bestemmelsen om foretaksstraff, kan være relevant selv om joint venture-samarbeidet foregår i et fremmed land.

Start med en risikoanalyse

Alle gode compliance-programmer må være basert på en risikoanalyse og tilpasset bedriftens spesifikke risiko. Men også før inngåelsen av et joint venture-samarbeid bør man gjennomføre en risikoanalyse. En god handlingsplan for håndtering av risikoen kan benyttes ikke bare til å redusere risikoen for at misligheter i joint venture-selskapet får direkte konsekvenser for eierselskapet, men også til å legge et grunnlag for bedre drift og suksess i joint venture-selskapet.

Sørg for effektive revisjons- og informasjonsrettigheter

Et viktig spørsmål som kan påvirke muligheten for straff for eierselskapene vil være hvilken påvirkning og kontroll eierselskapene har og utøver direkte på beslutninger i joint venture-selskapet. Eksempler på slike beslutninger er godkjenning av nye tredjeparter som skal handle på vegne av joint venture-selskapet, eller etablering i nye markeder og sektorer. Et av de viktigste punktene er imidlertid å sørge for effektive revisjons- og informasjonsrettigheter. Serious Fraud Office (SFO) i Storbritannia har tidligere uttalt at de forventer å se effektive revisjons- og informasjonsrettigheter i joint venture-avtaler som er etablert etter ikrafttredelsen av UK Bribery Act i 2011.

Amerikanske myndigheter har i forhold til FCPA-regelverket uttalt at de forventer at mulige misligheter undersøkes og håndteres på en effektiv måte, i verste fall med uttreden av joint venture-selskapet dersom man ikke lykkes med en god håndtering av forholdet. I mange tilfeller kan uttreden være krevende å gjennomføre av hensyn til eierselskapets eget behov for å opprettholde et godt forhold til kunden til joint venture-selskapet, eller det er krav til lokalt innhold i leveransen. Tvangsgjennomføring når joint venture-partneren ikke er enig kan også være vanskelig. Dette er meget komplekse spørsmål som må tenkes nøye gjennom før inngåelse av joint venture-avtalen.

Opplæring på individnivå gir svært god effekt

Implementering av gode retningslinjer og treningsprogrammer for utøvelsen av ansattes verv i selskaper hvor eierselskapet har eierinteresser, er områder med betydelig forbedringspotensiale hos mange virksomheter. Gjennom opplæring og gode retningslinjer kan man virkelig oppnå en effektiv håndtering av korrupsjonsrisiko. Selskaper bør også tenke nøye gjennom, og klargjøre for de ansatte, det mulige personlige økonomiske og strafferettslige ansvaret som kan pålegges ansatte som nomineres til å sitte i styret eller ledende posisjoner i joint venture samarbeid.

Ved utarbeidelse av slike retningslinjer bør det legges vekt på å redegjøre for forholdet mellom forpliktelsene vedkommende har til eierselskapet – der de normalt er ansatt – og det selvstendige og personlige ansvaret de har for å utøve vervet med joint venture-selskapets interesser i fokus. Erfaring viser at dette er et område hvor ansatte som har slike verv setter stor pris på veiledning.

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

29. september 2017

Thomas Steen Brandi

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.brandi@selmer.no
+47 970 40 500

» Les mer om Thomas

Relaterte artikler:
Fagartikkel

Redusert av-
kastning i gass-
infrastruktur?

I et brev datert 21. desember 2017 til Gassco og industrien meddeler Olje- og energidepartementet [...]

Fagartikkel

Ulovlig
statsstøtte?

Leterefusjonsordningen skal fremme leting etter nye petroleumsressurser på norsk kontinentalsokkel. [...]