A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Gjenvinning av skip – nytt regelverk…

Gjenvinning av skip –nytt regelverk for NIS/NOR-flaggede skip


EUs forordning om sikker og forsvarlig gjenvinning av skip ble gjort til en del av EØS-avtalen den 6. desember 2018 og er innført i Norge ved egen forskrift. Fra og med 1. januar 2019 har alle EØS-flaggede skip, herunder NIS og NOR-skip, vært underlagt dette nye regelverket. Én av de viktigste konsekvensene er at NIS og NOR-skip må hugges opp på verft som står på EUs liste over godkjente verft.

Aktuelt

Skipsgjenvinningsforordningen

Forordningen om sikker og forsvarlig gjenvinning av skip (skipsgjenvinningsforordningen) har som formål å gi utfyllende regler om opphugging og gjenvinning av skip flagget i EU- og EØS-land. Deler av forordningen trådte i kraft allerede i 2015, men flere av de viktigste bestemmelsene, herunder kravet om at EU/EØS-flaggede skip må hugges opp/gjenvinnes på verft som står på EU/EØS' liste, ble innført med virkning først fra 1. januar 2019. Før innføringen av skipsgjenvinningsforordningen ble gjenvinning av skip kun regulert av den mer generelle avfallsforordningen av 2006. Under denne forordningen, som regulerer import og eksport av avfall til og fra EU/EØS-området, vil skip som sendes ut av EU/EØS til opphugging anses som eksport av avfall. EU har imidlertid lenge vært kjent med at denne forordningen var mindre egnet til å regulere forhold rundt skraping av skip. Blant annet som følge av den manglende oppslutningen om Hong Kong-konvensjonen om resirkulering av skip så besluttet EU å implementere en egen skipsgjenvinningsforordning.

Det følger av skipsgjenvinningsforordningen at avfallsforordningen ikke får anvendelse for skip som omfattes av skipsgjenvinningsforordningen. Avfallsforordningen gjelder imidlertid fortsatt for skip som ikke har EU/EØS-flagg, men som befinner seg geografisk innenfor EU/EØS området, og for EU/EØS-flaggede skip som av ulike grunner er unntatt skipsgjenvinningsforordningen (se nedenfor).

For Norges vedkommende er EU/EØS-forordningen gjennomført ved forskrift av 6. desember 2018 om gjenvinning av skip og flyttbare innretninger, og er hjemlet i skipssikkerhetsloven og forurensingsloven.

Krav under forordningen

Implementeringen av det nye regelverket medfører en rekke endringer for skip flagget i NIS (norsk internasjonalt skipsregister) og NOR (norsk ordinært skipsregister), men det er særlig to hovedpunkter rederier og operatører bør være oppmerksomme på.

For det første plikter skipseiende selskap å utarbeide en fortegnelse over farlige materialer på hvert skip, en såkalt IHM. IHM skal utarbeides i tråd med retningslinjer vedtatt av IMO og det europeiske sjøsikkerhetsorganet EMSA, og må verifiseres av Sjøfartsdirektoratet eller et anerkjent klasseselskap som må utstede et fortegnelsessertifikat. I første omgang gjelder kravet til IHM kun nye skip, det vil si skip hvor byggekontrakten er inngått etter 31. desember 2018 eller, dersom byggekontrakt ikke er inngått, skip hvor kjølstrekk fant sted etter 30. juni 2019 eller skip som blir levert etter 30. juni 2020. Eksisterende skip, det vil si skip som ikke anses som «nye skip» etter denne definisjonen, plikter først å ha IHM om bord innen utgangen av 2020 med mindre skipet skal gjenvinnes. I så fall kreves IHM forut for gjenvinningen.

For det andre innføres en rekke krav knyttet til selve gjenvinningen av skip. Det er blant annet opprettet en liste over godkjente opphuggingsverft, den såkalte «European List», og alle skipseiende selskap er pålagt å resirkulere sine EU/EØS-flaggede skip på et verft som er inntatt på denne listen. Det er ingen adgang til å velge andre verft utenfor denne listen selv om slike verft skulle ha tilsvarende eller høyere krav til helse, miljø og sikkerhet og forøvrig oppfylle kravene i Hong Kong-konvensjonen. For verft innenfor EU/EØS-området er det myndighetene i de enkelte land som avgjør om verftene oppfyller kravene for å føres opp på listen. For verft utenfor EU/EØS er det EU-kommisjonen som avgjør spørsmålet. Per 1. februar 2019 er to tyrkiske og ett amerikansk verft ført opp på listen. Det har også kommet inn en rekke søknader fra verft i India, Kina og Tyrkia som er under behandling av EU-kommisjonen.

Når skipseiende selskap har som intensjon å gjenvinne et skip, må det sendes skriftlig melding til Sjøfartsdirektoratet eller et anerkjent klasseselskap. Dette må gjøres minst én måned før planlagt gjenvinning. Videre kreves at det utarbeides en skipsgjenvinningsplan ved et verft på EU-listen. Basert på dette vil direktoratet eller anerkjent klasseselskap utstede et gjenvinningssertifikat («ready for recycling" sertifikat) som har en gyldighet på tre måneder.

Enkelte unntak fra forordningen

En rekke type skip er unntatt forordningen. Blant de viktigste er skip med bruttotonnasje under 500 tonn og skip som i hele sin driftstid kun seiler i farvann underlagt flaggstatens suverenitet. Hva gjelder sistnevnte tar man utgangspunkt i skipets fartssertifikat. Sjøfartsdirektoratet ser imidlertid at dette kan slå uheldig ut for visse typer norskflaggede fiskefartøy. Det åpnes derfor for at det kan påføres en begrensning mot å operere utenfor norsk jurisdiksjon, som i så fall gjør at unntaket får anvendelse. Videre åpnes det også opp for at flyttbare innretninger som i lang tid fremover skal operere innenfor norsk jurisdiksjon, ikke omfattes av regelverket før det eventuelt er aktuelt å endre operasjonsområde.
For skip og innretninger som ikke omfattes av den nye forordningen vil avfallsforordningen av 2006 fortsatt få anvendelse.

To regelsett

Fra et norsk ståsted vil man altså måtte forholde seg til ulike regelsett fremover, beroende på skipets flagg og geografiske lokasjon:

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

06. februar 2019

Marius Torsteinsen Grønnbakk

Stilling: Advokatfullmektig

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gronnbakk@selmer.no
+47 482 79 203

» Les mer om Marius

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Relaterte artikler:
Aktuelt

Brexit: Skatt på
investeringer
i UK

Hvis Storbritannia forlater EU uten avtale med EU, såkalt «hard brexit», kan det få direkte og [...]

Aktuelt

Gjenvinning
av skip – nytt
regelverk...

EUs forordning om sikker og forsvarlig gjenvinning av skip ble gjort til en del av EØS-avtalen den [...]