A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Fortsatt lave kraftprisforventninger kan gi spørsmål om nedskrivning av krafteiendeler

Fortsatt lave kraftprisforventningerkan gi spørsmål om nedskrivning av krafteiendeler


Kraftprisene målt i Euro ble høyere i 2016 enn for det historisk lave året 2015, og på grunn av en sterk Euro ble virkningen i norske kroner at vi er tilbake på kraftpriser som for 2014. Kraftprisforventningene er likefremt fortsatt svake hos flere analysemiljøer og prisingen på grønne sertifikater når stadig nye bunnivåer. I årsoppgjøret for 2016 vil flere kraftselskaper derfor måtte stille seg spørsmål, og bli utfordret på, om de bokførte verdiene er i behold.

Aktuelt

Fortsatt relativt lave kraftpriser og kraftprisforventninger

I det vi skriver 2017 kan vi se tilbake på nok et år med lave kraftpriser sett i forhold til perioden 2008-2013. Selmers Kraftanalyse for 2016 viser at 2015 var det svakeste året for de største aktørene i næringen sett under ett de siste ti årene, og til tross for at et oppsving på tampen av fjoråret ga en høyere snittpris i 2016, er det fortsatt langt opp til historiske prisnivåer. Prognoser for inneværende år tyder videre på at mange heller ikke forventer en markant økning i kraftprisene i 2017. 

Samtidig var vi i 2016 vitne til en betydelig nedgang i prisen på grønne sertifikater. Så langt i 2017 er gjennomsnittlig spotpris på grønne sertifikater NOK 94, nærmere 40 prosent lavere enn gjennomsnittsprisen januar i fjor. Prisfallet på grønne sertifikater har sammen med lav kraftpris bidratt til å sette press på lønnsomheten i næringen.

Kraftselskaper kan bli utfordret på balanseverdiene

Vedvarende lave kraftpriser og forventninger til fremtidig prisutvikling kan være en indikator på verdifall for krafteiendeler og investeringer i kraftselskaper. Det foreligger en plikt til å teste for verdifall hvis det på balansedagen foreligger indikasjoner på verdifall. Dette gjelder både for selskaper som avlegger årsregnskapet etter regnskapsloven (NGAAP) og de som gjør det etter IFRS. For selskaper som avlegger årsregnskap etter regnskapsloven skal anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående, jf. RL § 5-3 tredje ledd. Flere vil kunne bli utfordret på om markedsutviklingen i kraftbransjen de siste årene med vedvarende lave priser og reduserte fremtidige kraftprisforventninger, er en indikator på verdifall som innebærer at selskapet må teste eiendelen eller investeringen for verdifall. Dette gjelder særlig de aktørene som har ervervet eiendeler eller gjennomført større investeringer i kraftproduksjon mens kraftprisene og kraftprisprognosene lå på høyere nivåer.

IFRS og til dels norske regnskapsregler har detaljerte regler for hvordan virkelig verdi skal fastsettes. Ved beregning av eiendelenes virkelige verdi vil fastsettelse av rett kontantstrømgenererende enhet, bruk av rimelige og dokumenterbare forutsetninger, samt scenarioanalyse være sentrale. Det er verdt å merke seg at nedskrivningsvurderinger er et tema det har blitt satt stadig mer søkelys på de siste årene, og Finanstilsynet har for noterte foretak også hatt økende oppmerksomhet på denne problemstillingen i det siste.

Eksterne verdivurderinger ofte en god validering

I mange tilfeller vil det være relevant å innhente eksterne verdivurderinger i forbindelse med nedskrivningsvurderinger. Selmers avdeling for Finansiell analyse og transaksjonsstøtte har i en årrekke bistått aktører innen kraftsektoren med verdivurderinger, og har over tid opparbeidet betydelig kompetanse knyttet til kraftnæringens særegne problemstillinger. Blant annet benytter vi en egenutviklet modell for verdsettelse av vannkraftverk, som også tar høyde for de spesielle skattemessige reguleringene bransjen er underlagt.

Hvordan gjennomføre en troverdig verdsettelse?
Få tilsendt en oversikt over de sentrale metodene og verdidrivere ved verdsettelse av krafteiendeler.
Kontaktpersoner
Kontaktpersoner:

Magnus Bugge

Stilling: Seniormanager

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.bugge@selmer.no
+47 900 15 334

» Les mer om Magnus

Relaterte artikler:
Aktuelt

Helgeland Kraft blir konsern

Helgeland Kraft er blant de større regionale kraftselskapene i Norge med virksomhet innenfor [...]

Aktuelt

Bistår i opp-
graderingen av
regionalnettet ..

De siste årene har et ekspertteam fra Selmer bistått Lofotkraft AS med rettighetserverv og [...]

Aktuelt

Håkon Sandbekk er ny partner i Selmer

Selmer satser sterkt på det grønne skiftet og henter industrierfaring fra Statkraft. Vi styrker [...]