A PHP Error was encountered

Severity: 8192

Message: Non-static method Low_replace::usage() should not be called statically, assuming $this from incompatible context

Filename: low_replace/pi.low_replace.php

Line Number: 12

Selmer – Foreslår krav om konsesjon og forbud mot forbrukslån via crowdfunding-plattformer

Foreslår krav om konsesjon og forbud mot forbrukslån viacrowdfunding-plattformer


Finanstilsynets forslag om forbud mot formidling av forbrukslån og skjerping av kravene til formidling av lån til næringsvirksomhet innebærer at flere norske plattformer for lånebasert crowdfunding må stanse eller legge om sin virksomhet.

Aktuelt

Forslagene er de siste i rekken av skjerpede krav til plattformer som driver lånebasert crowdfunding. Det mest inngripende forslaget er forbudet mot formidling av lån til forbrukere, som en del av flere tiltak fra myndighetene for å redusere veksten i forbrukslån. For plattformer som formidler lån til næringsdrivende, innebærer forslaget at det stilles krav om konsesjon, i tillegg til vesentlig større krav til organisering av virksomheten, styring og kontroll samt investorbeskyttelse.

Forbud mot flere långivere i samme lån

De fleste plattformer som formidler lån til næringsdrivende, legger til rette for at det kan være flere långivere i et lån. Långiverne tegner seg for en andel av lånet og inngår en felles låneavtale med låntaker. Dette må ses i sammenheng med at det kan dreie seg om relativt høye lånebeløp, ofte i størrelsesorden fra 0,5 til 1,5 millioner kroner, mens det på långiversiden ofte er forbrukere som hver investerer mindre beløp.

Finanstilsynet foreslår at det ikke kan formidles lån der flere långivere har andeler i samme lån. Dette innebærer at de næringsdrivendes lån må deles opp i flere deler, slik at det inngås en selvstendig avtale med hver enkelt långiver. Denne avtalen vil være uavhengig av de øvrige långivernes låneavtaler.

Hensiktsmessighetstesting og bedre informasjon til långivere

Før långivere kan gi lån gjennom plattformen, skal låneformidleren innhente informasjon om långiveren. Informasjonen skal gi grunnlag for å vurdere om en potensiell långiver har nødvendig erfaring og kunnskap til å forstå risikoen forbundet med å gi lånet. Dersom låneformidleren kommer til at långiveren ikke har tilstrekkelig kunnskap og erfaring, skal långiveren advares om dette. 

Det gjøres unntak fra kravet til hensiktsmessighetstesting av långivere som defineres som profesjonelle kunder, og for långivere som gir lån på mindre enn 10 000 kroner totalt gjennom plattformen. 

Låneformidlerens informasjonsplikt til långivere utvides og skal blant annet omfatte følgende: 

Dersom låneformidleren bistår ved fastsettelse av en rente på lånet, skal det gis skriftlig informasjon til långivere og låntakere om de vurderingene som ligger til grunn for den foreslåtte rentesatsen, hvilken informasjon som er innhentet som grunnlag for vurderingen og hvilke elementer som inngår i vurderingen.

Krav til forsvarlig virksomhet og uavhengighet

Finanstilsynets forslag omfatter også krav til organiseringen og utøvelsen av virksomheten, blant annet følgende: 

Kravet til låneformidlerens uavhengighet skjerpes, og det foreslås blant annet krav om følgende: 

Sikkerhet for erstatningskrav

Brukere av plattformen kan kreve erstatning for tap som følge av feil eller forsømmelse fra låneformidlerens side. Finanstilsynet foreslår at låneformidleren må ha en ansvarsforsikring for å dekke dette ansvaret. Forsikringen skal dekke et beløp på 500 000 kroner per kunde, men den totale dekningen etter ansvarsforsikringen i løpet av et år kan likevel begrenses oppad til 50 millioner kroner. 

Det vil ikke være krav om at forsikringen skal dekke kredittrisikoen i det enkelte lån, men kravet til forsikringens størrelse er likevel satt ut fra det maksimale beløp som en långiver potensielt kan tape ved eventuelle feil eller forsømmelser fra formidleren, sett hen til Finanstilsynets foreslåtte grense for utlån gjennom crowdfundingplattformer. Finanstilsynet har i en høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om at lån til næringsvirksomhet unntas fra konsesjonsplikt for finansieringsvirksomhet dersom lånene ikke overstiger 1 million kroner per år, foreslått at grensen reduseres til maksimalt 500 000 kroner totalt.

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

18. desember 2018

Hilde Høksnes

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.hoksnes@selmer.no
+47 905 92 465

» Les mer om Hilde

Relaterte artikler:
Aktuelt

NYE MEGLER-
STANDARDER
FOR LEIEKONTRAKTER

Meglerstandardene benyttes i de fleste leieforhold i eiendomsbransjen. I januar 2019 ble det [...]

Aktuelt

Skatt

personalgoder

Fra 2019 er det innført en rekke endringer i reglene for beskatning av personalgoder. I mars 2019 [...]

Aktuelt

Innføring av PSD2
stiller skjerpede
krav til banker

Krav til risikovurdering, styring og kontroll av operasjonell og sikkerhetsmessig risiko, samt [...]