Foreslår fellesreglerfor crowdfunding i hele EU


Lik regulering av crowdfunding plattformer og enklere markedsadgang i hele EU blir konsekvensen dersom EU Kommisjonens forslag til nye regler for crowdfunding innføres.

Fagartikkel

I forslaget stilles det krav om konsesjon til å drive crowdfunding virksomhet. Tilbyderne av slike tjenester pålegges også omfattende krav for å adressere risikoen knyttet til crowdfunding og ivareta interessene til brukerne av plattformen, særlig investorene. Blant annet innføres det krav om å teste kunnskapen til hver enkelt investor, informasjonskrav om hvert prosjekt og krav til en rekke interne rutiner.

De nye reglene gjelder långivning og investering i eierandeler (typisk aksjer) via en crowdfunding plattform, såkalt lånebasert og egenkapitalbasert crowdfunding. Det er kun finansiering av bedrifter som omfattes, ikke lån til forbrukere, og prosjektene kan maksimalt hente inn 1 million euro i hvert tilbud som fremmes på crowdfunding plattformen.

Dette betyr at kravene til lånebaserte crowdfunding plattformer vil bli mer omfattende enn dagens norske regler for låneformidling. På den annen side vil plattformen også kunne tilby egenkapitalbasert crowdfunding uten konsesjon som verdipapirforetak.

Tilrettelegger for grensekryssende crowdfunding

Tilbydere av crowdfunding plattformer som ønsker å benytte seg av ordningen må søke EUs verdipapir- og markedstilsynsmyndighet, ESMA, om tillatelse. ESMA skal også føre tilsyn med virksomheten. Tillatelsen dekker både virksomhet i hjemlandet og grensekryssende virksomhet innenfor hele EU.

Dersom plattformen skal tilby tjenester utover å være en nøytral formidler mellom investorer og låntakere/aksjeutstedere, kan det imidlertid også være behov for tillatelse etter andre regler. For eksempel vil det fortsatt kreves tillatelse til å yte betalingstjenester dersom tilbyderen selv skal håndtere kundemidler og ha en oppgjørsfunksjon.

Tilbyderne vil også bli underlagt en del organisatoriske og operasjonelle krav.  Blant annet stilles det krav om interne rutiner og systemer som sikrer forsvarlig virksomhet, rutiner for klagebehandling, håndtering av interessekonflikter, og håndtering og sikring av kundemidler.

Kunnskapstesting av hver enkelt investor

En viktig del av investorbeskyttelsen er at tilbyderen må gjennomføre en hensiktsmessighetstest av alle som ønsker å investere gjennom plattformen. Testen baseres på informasjon om vedkommendes kunnskap og forståelse for risiko ved investeringer generelt og ved denne type investeringer spesielt. Dersom tilbyderen ikke mottar tilstrekkelig informasjon, eller kommer til at investor ikke har tilstrekkelig kunnskap, skal tilbyderen informere om at investeringene som tilbys ikke er hensiktsmessige og advare mot risikoen ved likevel å investere. Investorene skal også tilbys muligheten til å simulere evnen til å bære tap.

Advarsel om risiko til investorer

Tilbyderen av plattformen skal sørge for at alle som ønsker å benytte seg av plattformens tjenester, både de som søker finansiering og investorene, får relevant informasjon i forkant. Dette omfatter blant annet informasjon om kostnader og gebyrer, vilkårene for bruk av plattformen, kriterier for valg av prosjekter som kan finansieres via plattformen og risikoen ved crowdfunding.

Før investering skal også alle potensielle investorer gis et nøkkelinformasjonsdokument om det aktuelle prosjektet. Det skal gi en beskrivelse av prosjektet som skal finansieres og prosjekteieren, hovedtrekk ved crowdfunding prosessen, risikofaktorer, informasjon om aksjene som utstedes eller om lånevilkårene, investors rettigheter, samt kostnader og gebyrer.  Dokumentet skal også inneholde en standard tekst som advarer om risiko knyttet til investeringen.

Etterfølgende kjøp og salg av aksjer via plattformen

For at investorene skal få mulighet til å komme ut av en investering, kan plattformen tilrettelegge for direkte kontakt mellom investorer for kjøp og salg av aksjer eller andeler i låneavtaler knyttet til prosjekter som opprinnelig er finansiert via plattformen. Plattformen kan imidlertid ikke fungere som en handelsplass som matcher kjøps- og salgsinteresser. Dette krever i tilfelle særskilt tillatelse som verdipapirforetak eller regulert marked.

Del av handlingsplan for konkurransedyktig og innovativt finansielt marked

Forslaget fra EU Kommisjonen er et svar på innspill i en høring i 2017 om FinTech og teknologisk innovasjon for finanssektoren. I høringsrunden trakk flere frem at ulike nasjonale regimer forhindrer grensekryssende crowdfunding og at harmonisering på EU-nivå er nødvendig. Forslaget er et av flere tiltak i en handlingsplan for hvordan man kan utnytte mulighetene ved teknologibasert innovasjon i finansiell sektor og samtidig gjøre markedene mer sikre og gi nye aktører lettere tilgang.

EU Kommisjonen tar sikte på at forslaget kan vedtas innen midten av 2019. Mer informasjon om handlingsplanen og forslaget fra EU Kommisjonen er tilgjengelig her:

FinTech handlingsplan

Forslag om crowdfunding 

Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

10. april 2018

Hilde Høksnes

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.hoksnes@selmer.no
+47 905 92 465

» Les mer om Hilde