Felleskjøpet Agriseiret i tingretten


Våre tvisteadvokater, Asbjørn Berg og Bård Skeie Hagen, har bistått Felleskjøpet i en erstatningssak mot it-selskapet Infor etter at Felleskjøpet hadde hevet partenes avtale om levering av nytt ERP-system. Dom i saken ble avsagt av Nedre Romerike tingrett den 9. februar 2018. Basert på massive forsinkelser og en ensidig stans av prosjektet kom tingretten til at Infor hadde opptrådt grovt uaktsomt, og Felleskjøpet ble tilkjent 288 millioner kroner i erstatning.

Aktuelt

Saken har sin bakgrunn i Felleskjøpets anskaffelse av nytt ERP-system (hovedsystem). Det nye systemet skulle støtte sentrale arbeidsprosesser i Felleskjøpet og derigjennom sikre en fremtidsrettet og effektiv drift av virksomheten. Arbeidet med å forberede anskaffelsen ble påbegynt på nyåret 2013, og på våren 2014 ble Infor valgt som leverandør. Partene inngikk en leveranseavtale basert på Statens standardavtale, SSA-T.

Da en testklar versjon av systemet skulle leveres på våren 2015, ble det avdekket at Infor ikke var i rute med sine leveranser. Etter dette ble det gjort flere leveringsforsøk, uten at systemet tilfredsstilte de krav som var avtalt. På sommeren 2015 foreslo Infor å utarbeide en ny plan for leveringen av systemet. Noen slik plan kom imidlertid aldri på plass, og utover høsten var det liten progresjon i prosjektet. I november besluttet Infor – i strid med Felleskjøpets ønsker – å stanse sitt arbeid med prosjektet. Da partene ikke klarte å komme til en enighet om hvordan prosjektet kunne videreføres, hevet Felleskjøpet avtalen og gikk i gang med en ny anskaffelse. Samtidig tok Felleskjøpet ut søksmål mot Infor med krav om erstatning for tapet de hadde lidt som følge av misligholdet.

Da hevingen skjedde, var forsinkelsene på mer enn 200 dager, samtidig som det gjensto atskillig arbeid med å ferdigstille systemet. Tingretten kom til at dette utgjorde et vesentlig mislighold fra Infors side, som ga Felleskjøpet hevingsrett. Videre vurderte tingretten Infors mislighold som grovt uaktsomt, hvilket ledet til at avtalte ansvarsbegrensninger ikke kunne gjøres gjeldende. I denne vurderingen la tingretten vekt på de massive forsinkelsene, men også at Infor ensidig hadde valgt å stanse prosjektet, som tingretten anså som en bevisst nedprioritering av Felleskjøpets interesser.

Felleskjøpet fikk erstattet sin positive kontraktsinteresse, som tingretten utmålte til 288 millioner kroner.

Se dommen fra Nedre Romerike tingrett her. 

Kontaktperson
Kontaktperson:

Asbjørn Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.berg@selmer.no
+47 909 67 350

» Les mer om Asbjørn

Relaterte artikler:
Fagartikkel

Bevissikring – et potensielt...

Bevissikring er et kraftfullt og effektivt virkemiddel ved mistanke om ulovligheter, men kan også [...]