Dette må du vite ombonus- og incentivordninger


Bonus- og incentivordninger skal motivere ansatte til innsats og adferd som understøtter virksomhetens mål. Hvilken ordning passer best for din virksomhet? Og hvilke regler er det egentlig som gjelder?

Fagartikkel

Det kan være utfordrende å finne en passende bonus- og incentivordning for virksomhetens ansatte, og manglende kunnskap om regelverket kan også føre til at incentivordningene får utilsiktede effekter. I det følgende skal vi se på noen utvalgte temaer som bør vurderes før virksomheten bestemmer seg for incentivordning.

Hensyn som bør vurderes

Det viktigste ved valg av bonus- og incentivordning er å gjøre en grundig vurdering av hva virksomheten ønsker å incentivere og hvordan dette skal oppnås. Sentrale spørsmål er om virksomheten ønsker en kollektiv løsning for å skape lagfølelse, eller individuelle løsninger for utvalgte nøkkelpersoner? Skal ordningen premiere det ekstraordinære eller være en del av den mer ordinære avlønningen? Videre bør det vurderes om premieringen skal baseres på kortsiktige eller langsiktige incentiver. Dersom det kreves at ansatte selv tar økonomisk risiko, bør det være en realistisk plan på hvordan dette skal finansieres. 

Skattemessige effekter

De skattemessige effektene er ofte viktige ved valg av bonus og incentivordninger. Utgangspunktet er at fordeler ansatte får gjennom denne type ordninger beskattes som lønnsinntekt på det tidspunkt fordelen mottas. For aksjeopsjoner til ansatte er det imidlertid en særregel som innebærer at opsjonene ikke kommer til beskatning før tidspunktet de utøves. Dette kan isolert sett være positivt ved at beskatningen utsettes i tid, men i mange tilfeller fører det til en høyere beskatning ved at verdien av aksjene er høyere på utøvelsestidspunktet. Særlig i oppstartsselskaper hvor aksjene presumtivt vil stige mye i en tidlig fase, vil det skattemessig være mer gunstig å få aksjene på et tidlig tidspunkt. Da blir verdistigningen beskattet som kapitalinntekt, heller enn å utøve opsjoner på et senere tidspunkt når verdistigningen blir belastet med både lønnsbeskatning og arbeidsgiveravgift.

Skattemessig er det også akseptert at bindingstid med salgsforbud, som ansatte pålegges ved tildeling av aksjer, innebærer at aksjene får en lavere skattemessig markedsverdi på tildelingstidspunktet. Dette innebærer at omsetningsverdien, og dermed også den skattemessige fordelen på ervervstidspunktet, reduseres med et beløp tilsvarende opsjonspremien for en salgsopsjon ut bindingsperioden.

Det finnes også mer avanserte modeller for medeierskap som kan gi skattemessig gunstige effekter. For eksempel kan det opprettes investeringsselskap for ansatte der det gjennom lån, eller medinvestering fra for eksempel hovedaksjonær, oppnås gearingeffekt som gjør at inngangskostnaden for de ansatte blir begrenset. Den samme effekten kan også oppnås gjennom bruk av forskjellige aksjeklasser, hvor ansatte eier aksjer i den aksjeklassen som har høyest risiko, men dermed også høyest potensiell avkastning. Gevinsten kan likevel bli betydelig og beskattes som kapitalinntekt. Slike modeller må imidlertid vurderes nøye før de inngås, da feil kapitalisering eller risiko kan innebære at ansatte likevel får gevinsten beskattet som arbeidsinntekt.

Feriepenge- og pensjonsgrunnlag

Et område hvor det ofte trås feil, er om bonusordninger blir inkludert i feriepengegrunnlaget. Hovedregelen er, enkelt sagt, at det må beregnes feriepenger av alle kontantbonusordninger som er vederlag for arbeid. Enkelte ordninger som ikke forutsetter noen arbeidsinnsats, og aksjeincentivordninger, kan unntas. Et eksempel på en ordning som ikke inkluderes i feriepengegrunnlaget er «sign-on-fee». Dersom det er avtalt at bonus inkluderer feriepenger, er det viktig at feriepengedelen av bonusen skilles ut og betales i tråd med ferielovens bestemmelser, dvs. året etter at bonusen kommer til utbetaling. Manglende inkludering av bonus i feriepengegrunnlaget, eller feil utbetaling av feriepenger, kan innebære at ansatte kan fremme krav om utbetaling av feriepenger på tidligere utbetalt bonus, og dermed i verste fall får feriepenger utbetalt to ganger.

Når det gjelder spørsmålet om bonusordninger skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget, har det vært en utvikling i den seneste tiden blant annet som følge av uttalelser fra Finanstilsynet og en Høyesterettsdom i 2016. Gjeldende rett er nå at bonusordninger som opparbeides regelmessig som hovedregel må inngå i pensjonsgrunnlaget. Dette gjelder selv om ordningen varierer i beløp fra år til år. Etter vår erfaring er det mange virksomheter som har en praksis på dette området som kan være i strid med gjeldende rett.

Frokostseminar: Tirsdag 26. september 2017 kan du delta på frokostseminar hvor vi ser nærmere på bonus- og incentivordninger, hvilke ordninger som passer best for ulike arbeidsforhold, i tillegg til hvilke utilsiktede effekter ordningene kan ha. Les mer og meld deg på her. 
Skrevet av
Skrevet av

Publisert:

19. september 2017

Hans Jørgen Bender

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.bender@selmer.no
+47 970 79 977

» Les mer om Hans Jørgen

Are Fagerhaug

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.fagerhaug@selmer.no
+47 982 67 017

» Les mer om Are

Relaterte artikler:
Aktuelt

Johannes Meyer-Myklestad – ny...

Johannes Meyer-Myklestad (31) er ny partner på Selmers entrepriseteam. Johannes tiltrådte 6. [...]

Aktuelt

Nominert til Talentprisen 2017

Selmer er stolt av å være nominert til Advokatforeningens talentpris for 2017, som denne gangen [...]

Fagartikkel

Konkurranse-
klausuler må
endres før års..

Fra nyttår gjelder de nye reglene om konkurranseklausuler også for slike klausuler inngått før [...]