Søk blant våre ansatte

Fredrik Lilleaas Ellingsen


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:f.ellingsen@selmer.no
+47 926 11 041

» Les mer om Fredrik

Kompetanse

Fredrik Lilleaas Ellingsen jobber med tvisteløsning på tvers av Selmers forretningsområder og rådgivning innen IT-kontrakter og immaterialrett.

Fredrik gir råd i forbindelse med potensielle tvister og prosederer saker for alminnelige domstoler, i tillegg til å mekle kommersielle tvister. Han har opparbeidet seg spisskompetanse i tvisteløsning og mekling innenfor et bredt spekter av sivile saker, som IT-kontrakter, forsikringsavtaler, entreprisekontrakter, avskjed og oppsigelser i arbeidsforhold, erstatningssaker, alminnelig kontraktsrett og domstolsprøving av forvaltningsvedtak, både gjennom å ha prosedert en rekke saker for tingrett og lagmannsrett, og som dommer og rettsmekler. Fredrik har også omfattende praksis fra saker hvor det er begjært midlertidig forføyning, arrest, tvangsfullbyrdelse og bevissikring. I domstolene var han tilknyttet prosjektet "Digitale Domstoler", som er Domstolsadministrasjonens sentrale prosjekt for digitalisering av rettsprosessen.

Fredrik er tilknyttet Universitetet i Oslo som universitetslektor hvor han foreleser jevnlig innen prosessfagene og har oppdrag som veileder og sensor.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2018–
Medlem/mekler – Det eksterne utvalget av rettsmeklere ved Borgarting lagmannsrett og underliggende tingretter, 2018–
Universitetslektor/veileder/sensor – Universitetet i Oslo, 2014–
Dommerfullmektig I – Oslo tingrett, 2016–2018
Foreleser/fagansvarlig – Treider jus, 2014–2017
Dommerfullmektig – Sarpsborg tingrett, 2014–2016
Styremedlem – European Young Bar Association, 2013–2014
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Staff AS, 2012–2014
Nestleder – Advokatforeningens utvalg for Yngre Advokater, 2012–2014
Medlem – Advokatforeningens internasjonale rettshjelpsutvalg, 2012–2014
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2012
Vitenskapelig assistent – Universitetet i Oslo, 2011–2012

Publikasjoner

Evaluering av kvaliteten på tvangsvedtak – Helse- og omsorgsdepartementet, 2018
Rettsmøtene 

skritt for skritt (3. utgave) – dommerens håndbok for avvikling av rettsmøtene 

i første instans, 2016
Utredning – Tiltak 

for at Likestillings- og diskrimineringsnemnda skal kunne håndtere saker om 

oppreisning og seksuell trakassering – Arbeidsforskningsinstituttet, HioA, 2015
Evaluering 

av forsøk med utvidet informasjon og veiledning til søkere og mottakere av 

sosiale tjenester – Arbeidsdepartementet, 2014
Evaluering av pasientrettighetsloven kapittel 4 A – Helsedirektoratet, 2013
Masteroppgave – Fylkesmannens klagesaksbehandling av vedtak etter plan- og bygningsloven, 2011
Faste advokater

Harald Blair Berg

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Guro Nordang-Bjerknes

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik