Skatt og avgift


Det norske skatte- og avgiftsregelverket er under stadig endring og utvikling, og regelverket blir i økende grad påvirket av den internasjonale rettsutviklingen. Kompleksiteten i regelverket, og konsekvensen av å trå feil, tilsier at skatte- og avgiftseffekter må avklares før viktige beslutninger blir tatt.

Våre spesialister har lang og allsidig erfaring fra offentlig og privat virksomhet. Vår spisskompetanse dekker alle sider av skatte- og avgiftsretten, blant annet bedrifts- og personbeskatning, særskatteregimer for rederi-, kraft- og petroleumsvirksomhet, internasjonal skatterett og skatteavtaler, samt merverdiavgift, toll og særavgifter.

Vår bransjefokus er særlig rettet mot eiendom, industri, petroleum, skipsfart, finansnæring, private equity og fornybar energi.

I Selmer har vi høyt fokus på skatte- og avgiftsretten både som selvstendige fag og som en integrert del av vår øvrige rådgivning. Vår kunnskap om sammenhengene mellom skatt, avgift og regnskap, og vår multifaglige ekspertise innen både jus og økonomi, bidrar til at vi yter skreddersydd og sømløs rådgivning på disse feltene med en kompetanse og tilnærming advokater tradisjonelt ikke har hatt. Selmer er medlem av Taxand Global Alliance, som er verdens største globale nettverk av uavhengige skatterådgivere, med firmamedlemmer i nesten 50 land. Samarbeid og utveksling av kunnskap i nettverket utvider vår ekspertise. Deltakelse i nettverket gjør at vi raskt kan å etablere effektive team på tvers av landegrensene i forbindelse med transaksjoner og omstruktureringer.

Løpende skatte- og avgiftsrådgivning

Vi bistår som løpende juridisk skatte- og avgiftsrådgiver og strategisk samtalepartner for alle typer selskaper og rådgir alt fra gründere og selskaper i etableringsfasen til multinasjonale, børsnoterte konserner.

Klagesaker og tvister

Vi yter bistand i forbindelse med bokettersyn og klagesaker, og bistår som prosessfullmektig i rettstvister for domstolene.

Transaksjoner og omdanninger

Selmer er ledende innenfor juridisk transaksjonsrådgivning, og på skatte- og avgiftsområdet bistår vi aktivt i forbindelse med strukturering av transaksjoner, kvalitetssikring av oppkjøpsprosesser og gjennomfører skatte- og avgifts due diligence. I tillegg bistår vi ved gjennomføring av omdanninger, fusjoner/fisjoner og andre selskapsrettslige endringer.

Internasjonal skatte- og avgiftsrett

Vi bistår med rådgivning blant annet knyttet til etablering av internasjonale selskapsstrukturer, internprising, vurdering av fast driftssted, strukturering av internasjonale oppdrags- og tjenesteforhold og toll og avgift ved import og eksport.

Insentivordninger

Vi skreddersyr insentiv- og aksjeprogrammer for virksomhetens nøkkelpersoner. Vi har omfattende kunnskap og erfaring i forhold til hvilke programmer som egner seg best i ulike situasjoner. 

Les mer om utvalgte tjenester her:
- Eiendomsskatt for næringseiendom i Oslo: Riktig eiendomsskatt. Les mer
- Kjøp og salg av virksomhet: Fradrag for skatt og MVA. Les mer
Rangeringer:

Topprangert av Legal 500

Kontaktperson:

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Team:

Einar Bakko

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.bakko@selmer.no
+47 905 30 589

» Les mer om Einar

Are Fagerhaug

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.fagerhaug@selmer.no
+47 982 67 017

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Relaterte artikler:
Aktuelt

The Legal 500
2019: Fortsatt
gode plasseringer

Rangeringsbyrået The Legal 500s årlige advokatrangering er her. Selmer-partner Mikkel Vislie er [...]

Aktuelt

Lovfesting av
den ulovfestede
gjennomskjæringsnormen

Finansdepartementet fremmet i går, 10. april, forslag om lovfesting av den ulovfestede [...]

Aktuelt

Skatt

personalgoder

Fra 2019 er det innført en rekke endringer i reglene for beskatning av personalgoder. I mars 2019 [...]