Shipping & offshore


Selv etter oljenedturen de siste år, er serviceindustrien knyttet til olje- og gassvirksomheten Norges tredje største eksportnæring og sysselsetter et stort antall mennesker. Norske oljeservicebedrifter, verft og utstyrsleverandører er internasjonalt ledende innenfor design og teknologiutvikling. I tillegg opprettholder Norge fortsatt en sterk posisjon innenfor skipsfart for transport av mennesker, olje og gass, biler og andre varer.

Selmer anerkjennes for sin bransje- og industrikompetanse med flere advokater som tidligere har jobbet innenfor offshore- og shipping relaterte virksomheter og som i dag jobber tett med de fremste aktørene innen denne bransjen. Vi bistår norske og internasjonale oljeserviceselskaper og utstyrsleverandører, rederier, verft, seismikkselskaper, banker og finansinstitusjoner, ofte i samarbeid med utenlandske advokater. Selmer er høyt plassert på rangeringslistene i Chambers og Legal 500.

Kontrakter

Selmer har solid erfaring med utarbeidelse og forhandling av alle typer offshore- og shipping-relaterte kontrakter. Vi yter løpende rådgivning til oljeservice- og leverandørbransjen i forbindelse med etablering, gjennomføring og avslutning av leveranser til olje- og gassprosjekter.

Vi har særlig kompetanse innenfor skipsbygging og bistår en rekke norske og utenlandske skipsverft og redere. Selmer bistår også på prosjekter relatert til bygging og fabrikasjon av rigger og offshoreinstallasjoner og på kontrakter knyttet til leveranser til skip og offshoreinstallasjoner. Vi skreddersyr gjerne kontrakten for kunden og vi har meget god kompetanse på bransjens standardkontrakter, som Skip 2000, Orgalime og NTK15/NTK15 Modifikasjon/NF15). Endelig bistår vi på alle typer shippingrelaterte avtaler, som befraktningsavtaler og certepartier, riggkontrakter og managementavtaler.

Selmer bistår også ved selskapsetableringer, samt ved utforming og forhandlinger av selskapsavtaler og eierstruktur for skip (AS/KS).

Transaksjoner

Selmer har spisskompetanse på å bistå selskaper ved kjøp og salg av rigger og skip. Vi bistår med alle sider av transaksjonsprosessen og hjelper våre klienter blant annet med utarbeidelse og forhandling av kjøpsavtaler (Memorandum of Agreement), leveringsdokumentasjon, registrering og samarbeider med banker og andre relaterte parter. 

Tvisteløsning

Vi har bistått en rekke norske og internasjonale offshore- og shippingselskaper med tvisteløsning både for de ordinære domstolene og ved voldgift, særlig innenfor kontraktsrettslige problemstillinger knyttet til vederlag, mangler og ansvar.

Finansiering

Mange av våre klienter har behov for rådgivning i forbindelse opptak av nye lån og restrukturering av eksisterende lån. Våre advokater har omfattende erfaring med slike problemstillinger, og våre tjenester dekker alle faser av en finansiering, som innledende strukturering og forhandlinger, koordinering av internasjonale finansieringer, utarbeidelse av lånedokumentasjon, closing, restrukturering av gjeld og tvangsfullbyrdelse.

Ved rigg- og skipsfinansiering hjelper vi klienter med utarbeidelse av lånedokumentasjon og etablering av sikkerheter, samt restrukturering av eksisterende lån. Vi bistår også banker og andre finansinstitusjoner ved finansiering av rigger og skip. Vi har lang erfaring med utstedelse av konvertible obligasjoner i det norske markedet og har inngående kunnskap om markedspraksis ved denne type finansiering.

Rangeringer:

Topprangert av Legal 500

Team:

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Relaterte artikler:
Aktuelt

Gjenvinning
av skip – nytt
regelverk...

EUs forordning om sikker og forsvarlig gjenvinning av skip ble gjort til en del av EØS-avtalen den [...]

Aktuelt

Partneropprykk
i 2019

1. januar 2019 tas Remi Christoffer Dramstad (33), Jon Fredrik Johansen (37), Daniel Løken Høgtun [...]

Kronikk

Akvakultur er ikke grunnrente

Milliardinntekter i distriktene fortjener ikke å bli tatt hardere enn andre milliardinntekter. Det [...]