Selskapsrett


Selskapsretten er blant de sentralene fagene innen forretningsjussen og favner alle selskapsformer. Selskapsretten berører derfor i praksis alle som driver næringsvirksomhet. Selskapsrettslige regler har også betydning for andre rettsområder, for eksempel skatteretten. I de senere år er faget også utviklet til å omfatte ikke lovfestede normer for god virksomhetsstyring.

Vår kompetanse dekker alle selskapsformer som aksje- og allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper, kommandittselskaper, indre selskap, samvirkeforetak, foreninger og stiftelser. Vi har lang og omfattende erfaring med løpende selskapsrettslig rådgivning til større og mellomstore norske virksomheter, samt bistand ved etablering, oppkjøp og restruktureringer både til selskapene selv, norske og internasjonale private investorer samt offentlige eiere til slike virksomheter.

Løpende selskapsrettslig rådgivning

Vi bistår med rådgivning i forbindelse med valg av selskapsform, etablering og stiftelse av selskaper samt løpende aksjonærspørsmål, som for eksempel organisatoriske forhold knyttet til generalforsamling, styre og ledelse. Videre bistår vi med vurdering av rettsspørsmål ved overgang av aksjer og i forbindelse med finansiering gjennom kapitalutvidelser og etablering av andre finansielle instrumenter.

Vår rådgivning omfatter også kapitalnedsettelser og utbyttespørsmål, fusjon og fisjon, og problemstillinger knyttet til selskapsavvikling.
Videre bistår vi ved spørsmål knyttet til forholdet mellom aksjeeierne og selskapet – også utforming av vedtekter og utøvelse av selskapets og aksjeeiers rettigheter og forpliktelser. Vi bistår også med utredninger og reguleringer knyttet til forholdet mellom aksjeeierne, blant annet utforming av aksjeeieravtaler.

Corporate governance og styreansvar

Vi vurderer og bistår med å utarbeide rutiner og prinsipper for å sikre god selskapsledelse og eierstyring. Vår rådgivning dekker blant annet spørsmål knyttet til rollefordelingen mellom aksjeeiere, styret og daglig leder, ulike selskapsorganers kompetanse, eksempelvis styrets plikter og ansvarsspørsmål for styre og øvrig ledelse.

Les mer om utvalgte tjenester her:
- Egenkapital og likviditet i stressituasjoner: Risikofri etterlevelse av styrets handleplikt i aksjeloven. Les mer
Rangeringer:

Topprangert av Chambers

Topprangert av IFLR1000

Topprangert av Legal 500

Kontaktperson:

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

226|227|250|249|275|274|459|423|294|295
Team:

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Arne Dæhli

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.daehli@selmer.no
+47 416 86 003

» Les mer om Per Arne

Mads Iversen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.iversen@selmer.no
+47 908 83 103

» Les mer om Mads

Andreas Jarbø

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.jarbo@selmer.no
+47 930 09 007

» Les mer om Andreas

Ingar Solheim

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.solheim@selmer.no
+47 476 40 476

» Les mer om Ingar

Relaterte artikler:
Aktuelt

Advokat og advokatfullmektig Corporate

Vi skal styrke vår kompetanse ytterligere, og søker to til tre dyktige advokater og [...]

Fagartikkel

Ny bestemmelse i aksjeloven – mer...

I sommer ble det åpnet for at aksjeselskap og aksjeeiere kan kommunisere seg imellom ved hjelp av [...]

Fagartikkel

Endringer i aksjeloven trer i kraft

De fleste av de vedtatte endringene i aksjelovgivningen trer i kraft 1. juli 2017. Lovendringene ble [...]