Immaterialrett og personvern


Fokus på innovasjon og nyskapning, rask teknologisk og kommersiell utvikling og evnen til å tilpasse seg globaliseringen blir stadig mer avgjørende for virksomhetenes konkurransekraft og markedsverdi. I dette perspektivet er sikring og kommersiell og strategisk utnyttelse av immaterielle rettigheter svært relevant. I takt med digitaliseringen har også personopplysninger som immateriell verdi fått mer oppmerksomhet. Mulighetene til kommersiell utnyttelse av personopplysninger øker kraftig, samtidig som kravene til beskyttelse og konsekvensene ved overtredelser skjerpes.

Vi bistår norske og utenlandske kunder med sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter. Våre advokater har omfattende erfaring med immaterialrettslige problemstillinger innen olje og gass, leverandørindustrien, IT/teknologi, media, kringkasting og innholdsproduksjon, telekom, farmasøytisk industri, havbruk og næringsmiddelindustrien. Vi anerkjennes særlig for vår kompetanse på vurdering og sikring av immaterielle rettigheter ved virksomhetsoverdragelser og i forbindelse med tvisteløsning. Vi har også prosedert en rekke saker innenfor dette feltet, også for Høyesterett og ved voldgift, i tillegg til å medvirke til å løse slike tvister utenfor rettsapparatet. Våre spesialister anerkjennes også for hvordan vi inkluderer personvern i virksomhetenes samlede compliance-systemer.

Våre tjenester

Vår rådgivning omfatter avtaleinngåelser, lisensiering og overdragelse av immaterielle rettigheter ved selskapsoverdragelser eller reorganisering. Vi bistår med vurderinger av gyldighet, inngrep i og håndheving av immaterielle rettigheter som patent, opphavsrett, varemerker, firmanavn, domenenavn, design, know-how, goodwill og forretningshemmeligheter.

Sikring av immaterielle rettigheter

Våre tjenester omfatter alle sider ved det å sikre immaterielle verdier. Vi er vel kjent med at verdipotensialet i immaterielle rettigheter best ivaretas og utvikles når forvaltningen skjer i samsvar med en overordnet IPR-strategi. Vi bistår blant annet med å utarbeide slike IPR-strategier, som både identifiserer, sikrer og styrker organisasjonens immaterielle rettigheter.

Vår bistand omfatter i tillegg sikring av immaterielle rettigheter gjennom registrering i offentlige registre, utarbeidelse av rutiner og dokumentasjon for hemmelighold og gjennomføring av rettslige tiltak mot inngrep fra tredjepart. I tillegg hjelper vi kunder med å identifisere, ivareta og realisere verdipotensialet av immaterielle rettigheter i transaksjoner gjennom tilpassede due diligence-prosesser og korrekt strukturering av transaksjoner.

Kommersialisering av immaterielle rettigheter

Vi bistår med kommersialisering av immaterielle rettigheter gjennom produksjonssetting av teknologi, lisensiering, utviklingssamarbeid/joint ventures og salg. Selmers bistand omfatter identifisering av rettigheter, avtaleutforming så vel som forhandlingsstøtte.

Håndtering av personopplysninger

Vi hjelper selskaper med å vurdere hvordan virksomheten håndterer personopplysninger og gjennomfører risikovurderinger. Vi bidrar også med å forankre eventuelle forbedringstiltak hos ledelsen og utarbeider sikkerhetsstrategier.

Våre spesialister bistår i tillegg med å utarbeide og implementere rutiner for håndtering av personopplysninger og gjennomfører granskinger av mulige brudd på disse rutinene. For å sikre nødvendig beskyttelse av personopplysninger i virksomhetens IT-systemer, og ved gransking av datatekniske sikkerhetsbrudd, samarbeider vi med tekniske kompetansemiljøer.

Kontaktpersoner:

Nils Kristian Einstabland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.einstabland@selmer.no
+47 402 13 723

» Les mer om Nils Kristian

Martin Berggreen Rove

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.rove@selmer.no
+47 950 68 150

» Les mer om Martin

Relaterte artikler:
Kronikk

Cyberkriminalitet
må på styrets og
daglig leders ..

Hvordan sørge for at du sikrer deg mot de reelle truslene som virksomheten din er utsatt for? [...]

Fagartikkel

Cyberkriminalitet
på dagsordenen

Ifølge FBI er Norge det fjerde mest utsatte landet i verden for en type epost-svindel, såkalt [...]

Arrangement

Er HR-organis-
asjonen din klar
for nye person..

HR blir direkte berørt av det nye personvernregelverket som trer i kraft i mai 2018. [...]