Gransking og compliance


Tiltak mot økonomisk kriminalitet, som korrupsjon og hvitvasking, står høyt på agendaen hos nasjonale og internasjonale myndigheter. I rettssalene og i media rulles det opp komplekse korrupsjonssaker som illustrerer hvilke dramatiske konsekvenser økonomisk kriminalitet har for selskapene og dets tillitspersoner - både juridisk og omdømmemessig. Skjerpede regler om foretaksstraff fører også til at selskaper kan bli straffet for ulovlige handlinger begått av ansatte og tredjemenn uten at det er påvist skyld hos personene.

Styret og ledelsens ansvar for å utvikle og implementere robuste compliance-systemer som både kan forebygge og avdekke uønskede hendelser, blir stadig viktigere. Et solid compliance-program, gjennomføring av en forsvarlig gransking og et gjennomtenkt forhold til myndighetskontakt, er ofte avgjørende tiltak for å avdempe uønskede konsekvenser for et selskap som erfarer interne misligheter.

Selmers granskings- og compliance team er unikt sammensatt for å gjenspeile våre kunders tverrfaglige utfordringer. Teamet består av forretningsadvokater, revisorer og økonomer, samt medarbeidere med omfattende erfaring fra gransking, politietterforskning og påtalemyndighet. Vi har lang og bred erfaring fra nasjonale og grenseoverskridende oppdrag innen de fleste bransjer. Granskings- og compliance-teamet har blant annet bistått større norske virksomheter med gransking og rådgivning i komplekse, internasjonale korrupsjonssaker, hjulpet ledende finanskonsern med implementering av regelverket knyttet til hvitvaskingsloven, samt gjort integritetsundersøkelser og audits av tredjeparter for oppdragsgivere med virksomhet i land med særlig høy korrupsjonsrisiko. Vi har også solid erfaring med å gjøre spissede compliance-vurderinger i transaksjonssammenheng. For å kunne bistå våre kunder globalt har vi et omfattende internasjonalt nettverk som består av ledende spesialister på sine fagfelt. Selmer er eksklusivt medlem for Norge i det globale nettverket av anti-korrupsjon og compliance-advokater, Roxin Alliance.

Gransking

Gransking er et fagfelt som krever både god kompetanse og erfaring fra profesjonelle etterforsknings- og granskingsmiljøer, samt juridisk og økonomisk forståelse. Vi tilbyr effektive og kompetente løsninger av ethvert granskingsoppdrag basert på objektive og uavhengige faktaundersøkelser med tilhørende juridisk rådgivning. Selmer har utviklet en beste praksis for privat gransking basert på rekonstruksjon av fakta ved innhenting og analyse av relevant informasjon og dokumentasjon, sikring og gjennomgang elektronisk lagret informasjon, intervjuer av sentrale personer, undersøkelse av pengestrømmer, kartlegging av relasjoner og selskapsroller og regnskapsundersøkelser. En granskingsrapport fra Selmer skal kunne benyttes som beslutningsgrunnlag for håndtering av hendelser, vurdering av forholdet til myndighetsorganer og ikke minst gi et bidrag til å forsterke internkontrollen og compliance-arbeidet for å unngå lignende hendelser. Våre granskinger gjennomføres i overenstemmelse med Advokatforeningens retningslinjer for private granskinger.

Antikorrupsjon compliance

Vi bistår med utvikling og implementering av helhetlige complianceprogram. Selmers modell bygger på veiledning fra internasjonale myndigheter og organisasjoner som FN, Transparency International (TI), International Chambers of Commerce (ICC), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) og Verdensbanken. Effektive og robuste antikorrupsjonsprogrammer inneholder blant annet:

Tiltak mot hvitvasking av penger

Hvitvaskingsregelverket har som formål å kunne avdekke transaksjoner med tilknytning til utbytte fra kriminalitet eller terrorfinansiering. For virksomhetene underlagt regelverket, som bank og finans, meglervirksomheter, revisjon og advokatvirksomhet, krever dette effektive og godt dokumenterte systemer for risikoanalyser, kundekontroll og monitorering og undersøkelser av mistenkelige transaksjoner.

Vi bistår selskaper med:

Integritetsundersøkelser (Integrity Due Diligence) og audits

Undersøkelser av tredjeparter som agenter, salgskonsulenter, rådgivere og leverandører er blitt en vesentlig del av et robust complianceprogram. I dagens globaliserte miljø er det nødvendig å gjøre seg kjent med integritetsrisikoen tilknyttet forretningsforbindelser, og blant annet ha kontroll på hvorfor og til hvem det utbetales konsulenthonorar eller agentkommisjoner. En vesentlig andel av alle bestikkelser sendes via tredjeparter og gjerne til ukjente mottakere i andre jurisdiksjoner.

Vi tilbyr undersøkelser nasjonalt og internasjonalt, og kan innhente dokumentasjon om blant annet:

Som del av oppfølgningen og kontrollen av tredjepartskontrakter, gjennomfører vi juridiske, finansielle (forensic) audits forutsatt at det er kontraktsfestet adgang til slike undersøkelser. Audit klausuler er anbefalt i tredjeparts avtaler for å sikre leverandørtilgang også etter avtaleinngåelsen.

Kontaktpersoner:

Monica Bårdseth

Stilling: Senioradvokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.baardseth@selmer.no
+ 47 928 81 399

» Les mer om Monica

Thomas Steen Brandi

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.brandi@selmer.no
+47 970 40 500

» Les mer om Thomas

Helge Kvamme

Stilling: Partner

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.kvamme@selmer.no
+47 941 717 38

» Les mer om Helge

Relaterte artikler:
Arrangement

Godt personvern
= god cyber-
sikkerhet

Velkommen til et frokostseminar som både forbereder deg på EUs forordning for personvern (GDPR) og [...]

Kronikk

Cyberkriminalitet
må på styrets og
daglig leders ..

Hvordan sørge for at du sikrer deg mot de reelle truslene som virksomheten din er utsatt for? [...]

Fagartikkel

Cyberkriminalitet
på dagsordenen

Ifølge FBI er Norge det fjerde mest utsatte landet i verden for en type epost-svindel, såkalt [...]