Fornybar energi


Norsk vannkraftproduksjon har vært sentral for utbyggingen av norsk industri og moderniseringen av samfunnet. Europeiske og nasjonale energi- og klimamål har medført økt utbygging av fornybar energi de senere årene, særlig vindkraft og små vannkraftverk. Bransjen kjennetegnes av kapitalintensive investeringer og lave driftskostnader, med tilhørende behov for langsiktig styring og planlegging.

Selmer har siden energiloven trådte i kraft vært en ledende rådgiver innen fornybar energiområdet på juridiske, strategiske og finansielle problemstillinger. Våre spesialister har deltatt i en rekke av de større strukturelle endringsprosessene i nyere tid og har gjennom dette opparbeidet betydelig kompetanse knyttet til bransjens særegne problemstillinger. Vi har bred erfaring med ulike typer fornybar energi, omfattende både vannkraft, vind, sol og andre energiformer, og bistår både energiselskaper, offentlig og private eiere og beslutningstakere, offentlige myndigheter og andre aktører innen dette segmentet. Rådgivningen utføres ofte i samarbeid med våre andre kompetanseområder som skatt og avgift, finansiering, EU, EØS- og konkurranserett og finansiell analyse og transaksjonsstøtte.

Vannkraft

I tillegg til å bistå i transaksjoner, yter vi jevnlig rådgivning i tilknytning til omorganiseringer av konsernstrukturer og eierforhold, produksjonssamarbeid, i konsesjonsrettslige spørsmål, kraftbeskatning og skjønns- og ekspropriasjonssaker.

Nett

Vi yter rådgivning om regulatoriske forhold, blant annet konsesjonsrettslige spørsmål, inntektsrammesystemet og nøytralitetskrav og bistår med organisering og reorganisering av nettvirksomhet tilpasset det konsesjonsrettslige regimet. Videre bistår vi med tilknytnings- og nettleiekontrakter, anbudsrettslige spørsmål, samt i skjønns- og ekspropriasjonssaker.

Omsetning

Innenfor kraftomsetning bistår vi blant annet med fornyelse av konsesjoner, kontraktsutforming og leveringsbetingelser for fysisk og finansiell handel med kraft.

Vindkraft

Vi bistår ved utarbeidelse av samarbeidsavtaler, grunneieravtaler, søknad til myndigheter og utarbeidelse av kontrakter i prosjekterings- og driftsfasen og overdragelser av vindkraftprosjekter, både på land og offshore. Selmers advokater har også bred kunnskap om støtteordninger og regulatoriske rammevilkår.

Solenergi

Selmer rådgir i forbindelse med nasjonal og internasjonal organisering og etablering av solenergivirksomheter, i tillegg til finansiering, kjøp og salg. Vi yter også kontraktsrettslig bistand til aktører som produserer og distribuerer produkter til solenergibransjen.

Cleantech

Selmer har bygget opp kompetanse fra prosjekter for utvikling og bruk av teknologi på området ren energi og ren bruk (cleantech), og bistår blant annet med eiermessige reorganiseringer for etablering av enheter med komplimenterende teknologi og med kommersialisering av ny teknologi.

Rangeringer:

Topprangert av Legal 500

Kontaktpersoner:

Einar Bakko

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.bakko@selmer.no
+47 905 30 589

» Les mer om Einar

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Roy M. Slettvold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:r.slettvold@selmer.no
+47 915 45 980

» Les mer om Roy

Relaterte artikler:
Aktuelt

Bistår i opp-
graderingen av
regionalnettet ..

De siste årene har et ekspertteam fra Selmer bistått Lofotkraft AS med rettighetserverv og [...]

Aktuelt

Fellesrådgiver
ved etableringen
av Polar kraft

Selmer har opptrådt som felles rådgiver for Lofotkraft, Nordkraft og Salten Kraftsamband i [...]

Arrangement

Pareto og Selmer
på Arendalsuka
2017

Ryggraden i det norske kraftsystemet, vannkraftnæringen, er under press. Samtidig som strømprisene [...]