Finansregulatorisk


Den internasjonale finanskrisen og EUs ambisjon om å etablere et indre marked med felles regulering har ført til strengere og langt mer omfattende regelverk innenfor bank, forsikring og verdipapirområdet. Reguleringen av finansforetak er viktig for å sikre finansiell stabilitet og tillit til det finansielle systemet. Reguleringen av verdipapirmarkedet og aktørene i dette markedet skal sikre verdipapirmarkedets funksjon som kapitalkilde for næringslivet og som grunnlag for investeringsvirksomhet og sparing.

Vi har spisskompetanse innenfor hele det finansregulatoriske området, omfattende blant annet rammevilkår for aktørene i finansmarkedet og salg og markedsføring av finansielle instrumenter og andre finansprodukter. Vi bistår banker, forsikringsforetak og andre finansforetak, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond. Vi har lang og omfattende erfaring med strukturelle prosesser og er særlig anerkjente for vår rådgivning innen sparebanksektoren, hvor vi har utviklet modeller for strukturendringer. Vi har også lang erfaring med prosesser mot Finanstilsynet og Finansdepartementet, både konsesjonssaker og annen løpende dialog.

Rammebetingelser

Rammebetingelser står sentralt i Selmers arbeid med bank, finans og forsikring. Vi bistår med finansregulatoriske spørsmål knyttet til alle typer finansforetak, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper. Vi bistår både med organisering av slike foretak, samt med utvikling, kvalitetskontroll og gjennomgang av interne rutiner og retningslinjer og av kundeavtaler. Vi gir også løpende bistand til overholdelse av regelverket og til produktutvikling.

Vi gir også råd til foretak i forbindelse med stedlig tilsyn fra Finanstilsynet, som forberedelse av tilsynet, bistand med tilsvar og eventuelle tiltak og prosesser som må gjennomføres i den forbindelse.

Konsesjoner

Selmers rådgivning dekker både søknad om og opprettholdelse av konsesjoner. Vi bistår med etablering av finansforetak, verdipapirforetak og andre foretak under tilsyn, og gir råd i forbindelse med utenlandske foretaks grenseoverskridende virksomhet, som etablering av filialer og porteføljeoverdragelser.  Vi bistår også med problemstillinger knyttet til krisesituasjoner, herunder implementering av nødvendige tiltak og/eller avvikling.

Strukturendringer

Selmer bistår ved fusjoner, fisjoner, oppkjøp og andre strukturendringer som har konsesjonsrettslige implikasjoner. Bistanden omfatter både forhandlinger og prosess, gjennomføring av selskapsgjennomgang (due diligence), utarbeidelse av avtaler og selskapsdokumenter, samt konsesjonssøknader og andre meldinger til offentlige myndigheter.

Forsikring og pensjon

Selmer bistår en rekke norske og utenlandske forsikringsselskaper med alle typer forsikringsspørsmål. Vår rådgivning omfatter etablering, rammevilkår og tilsyn. Vi bistår også med alle typer spørsmål vedrørende pensjon, som organisering av pensjonskasser.

Rangeringer:

Topprangert av Chambers

Topprangert av IFLR1000

Topprangert av Legal 500

Team:

Hilde Høksnes

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.hoksnes@selmer.no
+47 905 92 465

» Les mer om Hilde

Bernt Olav Steinland

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.steinland@selmer.no
+47 934 49 175

» Les mer om Bernt Olav

Relaterte artikler:
Aktuelt

Innføring av PSD2
stiller skjerpede
krav til banker

Krav til risikovurdering, styring og kontroll av operasjonell og sikkerhetsmessig risiko, samt [...]

Aktuelt

Foreslår krav
om konsesjon
og forbud...

Finanstilsynets forslag om forbud mot formidling av forbrukslån og skjerping av kravene til [...]

Regulatorisk
sandkasse
for FinTech

Utvalgte selskaper skal innen utgangen av 2019 få mulighet til å teste ut produkter, teknologier [...]