EU, EØS og konkurranserett


Norges deltakelse i EUs indre marked gjennom EØS-avtalen har bidratt til økonomisk vekst, økt sysselsetting og økt kjøpekraft. EØS-reglene er i stadig endring og setter viktige rammer for bedriftenes markedsmuligheter. De senere årene er sanksjonene for brudd på konkurransereglene betydelig skjerpet. Dette krever årvåkenhet hos markedsaktørene. Vi bistår våre kunder i å lage systemer for etterlevelse av blant annet EØS-reglene.

Selmer har et sterkt team med bred erfaring innen konkurranserett, statsstøtte, offentlige anskaffelser og de fire friheter. Vår kombinasjon av advokater og økonomer gir oss særlige fortrinn i konkurranse- og statsstøttesaker, hvor økonomiske vurderinger ofte er viktige for resultatet. Vi har lang erfaring med å fremme våre kunders forretningsmessige mål gjennom aktiv bruk av EØS-reglene i kommersielle relasjoner. Våre spesialister har også håndtert flere store saker for Europakommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan (ESA), Konkurransetilsynet og relevante offentlige instanser, blant annet innen dagligvaresektoren, prosessindustrien, eiendom og kraftbransjen.

Fusjoner og oppkjøp

Vi foretar konkurransevurderinger i forbindelse med fusjoner og oppkjøp, og utarbeider konkurransemeldinger til Konkurransetilsynet og Europakommisjonen. Gjennom våre samarbeidspartnere tilbyr vi også en effektiv koordinering av myndighetskontakt når transaksjonen er meldepliktig i flere land.

Distribusjon

Vi hjelper våre kunder med å velge riktig distribusjonsform. Valg mellom for eksempel agentur- og forhandlerforhold må tas ut fra en avveining av risiko og effektivitet. Vi utformer avtalebestemmelser som både fungerer kommersielt og gir god juridisk sikkerhet.

Konkurranserådgivning

Selmers advokater bistår kunder i saker for Konkurransetilsynet om konkurransestridig samarbeid eller misbruk av dominerende markedsstilling. Vi håndterer både saker for kunder som er klaget inn og klagesaker mot andre markedsaktører.

Compliance manual og "dawn raid" assistanse

Vi bistår ved utarbeidelse av interne rutiner for overholdelse av reglene for blant annet konkurranse, antikorrupsjon og arbeidsrett. Selmer har et eget "dawn raid-team" som stiller opp ved uanmeldte kontroller fra norske og europeiske konkurransemyndigheter eller andre offentlige myndigheter, som for eksempel ØKOKRIM.
 

Statsstøtte og offentlig-privat samarbeid (OPS)

Vi hjelper offentlige myndigheter og private selskaper med å benytte handlingsrommet innenfor EØS-avtalens regler om statsstøtte, og gir bistand i saker som behandles av ESA. Innen eiendom tilbyr vi blant annet en effektiv modell for samarbeid mellom private eiendomsutviklere og det offentlige. Vi har også opparbeidet særlig kompetanse når det gjelder offentlig finansiering av idrettsanlegg innenfor statsstøtteregelverket.

Offentlige anskaffelser

Vi har inngående kjennskap til reglene for offentlige anskaffelser, og yter derfor svært effektiv bistand til både offentlige og private oppdragsgivere gjennom hele anskaffelsesprosessen, fra utlysning og utarbeidelse av konkurransegrunnlag frem til beslutning om tildeling. Selmer bistår også selskaper og offentlige oppdragsgivere ved tvister i Klagenemnda for offentlige anskaffelser og for domstolene. Vi håndterer oppdrag for de fleste bransjer, og arbeider særlig med fast eiendom, entreprise, transport, IT og telekom.

De fire friheter – andre EU-baserte regler

EU-basert regelverk finnes i de fleste bransjer. Vi følger med på utviklingen i EU og vår rådgivning tar hensyn til denne. Vår rådgivning innen arbeidstakerspørsmål, bank og finans, luftfart, reiseliv, transport, alkoholomsetning og telekommunikasjon er i stor grad basert på EU/EØS rettslige regler.

Les mer om utvalgte tjenester her:
- Anbudskonkurranse: Praktisk veileder for deltakelse i offentlige anbud. Les mer 
- Kjøp og salg av virksomhet: Sikker etterlevelse av konkurranserettsreglene. Les mer
Rangeringer:

Topprangert av Legal 500

Team:

Karen Anne Rekkedal

Stilling: Senioradvokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.rekkedal@selmer.no
+47 917 75 654

» Les mer om Karen Anne

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Relaterte artikler:
Aktuelt

The Legal 500
2019: Fortsatt
gode plasseringer

Rangeringsbyrået The Legal 500s årlige advokatrangering er her. Selmer-partner Mikkel Vislie er [...]

Aktuelt

Brexit: Skatt på
investeringer
i UK

Hvis Storbritannia forlater EU uten avtale med EU, såkalt «hard brexit», kan det få direkte og [...]

Aktuelt

Gjenvinning
av skip – nytt
regelverk...

EUs forordning om sikker og forsvarlig gjenvinning av skip ble gjort til en del av EØS-avtalen den [...]