Digital omstilling


Ny teknologi og innovasjon skaper nye muligheter for norske virksomheter og offentlig forvaltning i årene som kommer. Utviklingen fører også til grunnleggende endringer som utsetter virksomhetene for helt nye typer juridiske problemstillinger og risikoer.

Digitale verktøy har endret måten virksomheter kommuniserer og samhandler med sine kunder og leverandører. Digitaliseringen forandrer måten virksomhetene organiseres, hvordan operative prosesser struktureres og hva slags kompetanse de trenger. Ny teknologi skaper også muligheter for at nye aktører kan ta markedsandeler fra eksisterende bransjeaktører. Samtidig skaper teknologien potensial for å nå ut til større markeder og nye produkter og tjenester. Det har oppstått nye forretnings- og leveransemodeller og endringer i hvordan varer og tjenester markedsføres og prises. Denne utviklingen reiser også helt nye rettslige utfordringer og behov for justering av etablerte og velkjente avtalemekanismer.

Selmer jobber både med etablerte og nystartede selskaper som er teknologiske spydspisser innenfor sine bransjer. Vi bistår også andre foretak med å håndtere de juridiske problemstillingene som følger med den digitale omstillingen de må gjennom for å møte nye kundeforventninger eller konkurranse i markedet. Dette kan være problemstillinger knyttet til strategiske teknologianskaffelser, personvern og informasjonssikkerhet, omstillings- og nedbemanningsprosesser, kontraktsregulering av nye forretningsmodeller, sikring og utnyttelse av rettigheter til nye produkter og tjenester eller sikring av eierskap til data.

Robuste juridiske løsninger krever innsikt i hvordan den digitale omstillingen påvirker ulike bransjer, i tillegg til juridisk spisskompetanse innenfor flere rettsområder. Hos Selmer jobber vi derfor i tverrfaglige team og vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester.

Behandling av personopplysninger

Forsvarlig behandling av personopplysninger er viktigere enn noen gang. Selmer hjelper deg med å få orden på den økende mengden med personopplysninger og sikre informasjonen på riktig måte. Vi gir også råd om strategisk bruk av personvernopplysninger innenfor gjeldende regelverk. Ved kartlegging av dataflyt og behandlingsformål, kvalitetssikrer vi at samtykke eller annet behandlingsgrunnlag og interne rutiner er på plass, og at nødvendige risikovurderinger er gjennomført.

Bruker selskapet eksterne underleverandører eller overfører personopplysninger mellom konsernselskaper? I slike tilfeller sørger vi for å sikre at overføringen er basert på riktig rettslig overføringsgrunnlag i form av databehandleravtale, bindende konsernregler, EUs standardbestemmelser eller såkalte, privacy shield-sertifiseringer. Les mer om kompetansen vår innen personvern her.

Cyber security/informasjonssikkerhet

En risikovurdering tar for seg de enkelte delene av virksomheten. Den kan belyse hvilken informasjon som kan bli angrepet, risikoen for at hendelser vil inntreffe og hvilke konsekvenser dette kan få. Vi hjelper deg gjennom en slik prosess og kartlegger alle virksomhetskritiske data og hvilke risiki dataen er utsatt for. Vi bistår også med utarbeidelsen av sikkerhetsmål og sikkerhetsstrategier og hjelper bedrifter med å etablere forebyggende tiltak og interne rutiner. Selmer tilbyr opplæring av toppledelse og andre nøkkelpersoner. Slik sørger vi for at personer i organisasjonen har oppdatert kunnskap og verktøyene som sikrer en robust sikkerhetskultur. Dersom en sikkerhetshendelse oppstår, tilbyr Selmer gransking og oppfølging av ansvarlige, evaluering og læring, og oppdatering av strategier, og systemer og rutiner. Les mer om kompetansen vår innen compliance her.

Avtaler tilpasset nye leveransemodeller

Selmer har god kunnskap om de tradisjonelle leveransemodellene og bistår bedrifter med å tilpasse disse på en måte som sikrer robuste, fremtidsrettede avtaler. Skybaserte tjenester, smidige gjennomføringsmodeller, rettigheter til data, håndtering av personopplysninger og økte krav til sikkerhet er noen eksempler på forhold som påvirker anskaffelsesprosess og avtaleregulering i digitale omstillingsprosesser. Les mer om kompetansen vår innen kontraktsrett her.

Beskyttelse og bruk av IPR, data og forretningshemmeligheter

Immaterielle aktiva utgjør en økende andel av selskapsverdien. Vi bistår med å utarbeide strategier som sørger for best mulig kommersiell utnyttelse av disse aktivaene. Samtidig sikrer vi rettighetene, både i form av registrering i offentlige registre, avtaler og god informasjonssikkerhet og tvisteløsning. Noen virksomheter baserer seg på å tilby analyse av betydelige mengder data eller bruk av data for å tilpasse eller bedre tjenester og produkter. Selmer bistår slike virksomheter og sørger for at de har tilstrekkelig adgang til å utnytte den verdifulle dataen fullt ut. Vi hjelper også selskaper med å kommersialisere sine immaterielle aktiva i form av utarbeidelse og forhandling av distribusjons- og lisensavtaler, avtaler om teknologisamarbeid eller ved kjøp eller salg av virksomheter eller virksomhetsområder. Les mer om kompetansen vår innen immaterialrett her.

Teknologianskaffelser og outsourcing

Vi bistår virksomheter med å standardisere og på den måten effektivisere utsettingen av teknologileveranser. Slik bidrar vi til at bedrifter kan kanalisere ressursene mot sine særskilte konkurransefortrinn og samtidig fordele teknologiinvesteringer i et livsløpsperspektiv som muliggjør hyppigere utskiftning av teknologi. Bistanden inkluderer en kombinasjon av standardiserte og kundespesifikke tjenester, og knowhow om måter virksomheten kan sikre grundighet i anskaffelse av basisteknologi. Gjennom prosessen sørger vi for hurtighet og at behovet for fleksibilitet blir ivaretatt. Les mer om kompetansen vår innen IT-anskaffelser og outsourcing her. 

HR og arbeidsrett

Digital omstilling reiser problemstillinger som utfordrer tradisjonell arbeidsrettslig lovgivning og tankegang. Når ansatte og organisasjon utfordres av større digitale skift kan Selmer bistå med blant annet avvikling av enkeltstående arbeidsforhold, nedbemanninger, virksomhetsoverdragelser og outsourcing. Vi bidrar også til å løse problemstillingene som følge av alternative samarbeidsformer og bruk av innleiede og konsulenter, strukturering av bonus- og incentivordninger og avtaler som skal beskytte virksomheten mot urimelig konkurranse fra ansatte. Les mer om kompetansen vår innen arbeidsrett her.

Markedsføring

Vi hjelper selskaper slik at de ikke trår feil i skjæringspunktet mellom tekniske muligheter, kreativ markedsføring, personvern og markedsføringslovens regler. Vår bistand kan bestå av å kvalitetssikre markedskampanjer, konkrete utsagn og reklamebudskap, reklame mot bestemte målgrupper, personaliserte og lokasjonsbestemte kampanjer, og at bruk av digitale distribusjonskanaler og bruk av beacons er innenfor gjeldende regelverk. Vi kan også hjelpe til med å utarbeide interne retningslinjer. Selmer er spesialisert innen de særlige kravene som gjelder for markedsføring av næringsmidler, legemidler og helsekost. Les mer om kompetansen vår innen immaterialrett og personvern her.

Sektorspesifikk rammelovgivning

Selmer følger den regulatoriske utviklingen tett og har god kunnskap om hvordan rammevilkår skapes og endres som følge av den digitale utviklingen. Vi rådgir aktører som er undergitt offentlig tilsyn og lover som stiller krav til organisering og utøvelsen av virksomheten. Selmer bistår også i samhandlingen norske og utenlandske virksomheter har med offentlige myndigheter. Her kan du blant annet lese mer om kompetansen vår innen offentlig sektor, finansregulatorisk, fornybar energi, Olje og gass, transport og logistikk, og eiendom.

Kontaktperson:

Nils Kristian Einstabland

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.einstabland@selmer.no
+47 402 13 723

» Les mer om Nils Kristian

Team:

Asbjørn Berg

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.berg@selmer.no
+47 909 67 350

» Les mer om Asbjørn

Nils Kristian Einstabland

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.einstabland@selmer.no
+47 402 13 723

» Les mer om Nils Kristian

Ståle L. Hagen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hagen@selmer.no
+47 934 90 842

» Les mer om Ståle

André Istad Johansen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.johansen@selmer.no
+47 900 16 755

» Les mer om André

Camilla Magnus

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.magnus@selmer.no
+47 977 23 233

» Les mer om Camilla

Martin Berggreen Rove

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.rove@selmer.no
+47 950 68 150

» Les mer om Martin

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Bernt Olav Steinland

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.steinland@selmer.no
+47 934 49 175

» Les mer om Bernt Olav

Relaterte artikler:
Aktuelt

Høy Chambers-
rangering
for Selmer

Selmer scorer høyt på Chambers aller første FinTech-rangering i Norge. I tillegg nevnes [...]