Børs- og verdipapirrett


Norge har et svært aktivt kapitalmarked med betydelig tilstedeværelse av internasjonale aktører og eierskap. Oslo Børs er verdensledende innen energi og shipping og har verdens største sjømatsmarkedsplass. Det norske obligasjonsmarkedet regnes som verdens tredje største high yield-marked. Et økende internasjonalt fokus driver utviklingen innen børs- og verdipapirretten. Regelverket er i stor grad basert på EU-direktiver noe som bidrar til å harmonisere det europeiske verdipapirmarkedet. De siste årene har også sanksjonene ved brudd på regelverket blitt kraftig skjerpet.

Corporate- og finansteamet er den største bransjegruppen i Selmer, og inkluderer et spisset børsteam med spesialkompetanse innen aksjer, obligasjoner, finansregulatorisk, finansielle restruktureringer, eierstyring og selskapsledelse. Våre advokater har tidligere erfaring fra Oslo Børs, Finanstilsynet og andre markedsaktører, som sammen med våre økonomer gir oss særlig innsikt i de komplekse og kommersielle utfordringer og muligheter våre kunder står overfor. Børsteamet har håndtert noen av markedets største og mest komplekse transaksjoner, og har målrettet bransjefokus blant annet innenfor energi, finans, private equity, sjømat, eiendom og farmasøytisk industri. Flere og flere utenlandske selskaper benytter det norske kapitalmarkedet, og vi har lang erfaring med å bistå utenlandsk kapital inn i Norge.

Selmer er en sentral bidragsyter i utviklingen av verdipapirmarkedet og er blant annet representert i flere lovutvalg. Våre advokater blir også jevnlig benyttet som foredragsholdere og sensorer.

Børsnoteringer

Selmer bistår med noteringer av norske og utenlandske selskaper på OTC, Oslo Axess og Oslo Børs, samt obligasjonsnoteringer på Oslo Børs og Nordic ABM. Vi yter  også bistand med etablering av ADR-programmer for norske selskaper i USA. Vi har særlig kompetanse på sekundærnoteringer mellom Norge og henholdsvis Canada og USA.

Sammenslåinger og oppkjøp

Våre advokater har omfattende kompetanse på alle typer oppkjøp og sammenslåinger på børs og for børsnoterte selskaper utenfor børs, som frivillige tilbud, pliktige tilbud, fusjoner og fisjoner samt strategiske poster i noterte selskaper.

Vi har blant annet vært med på å utvikle sammenslåingsmodeller i den pågående konsolideringen av den norske sparebanksektoren.

Aksje- og obligasjonsutstedelser

Vi gir råd ved fortrinnsrettsemisjoner, rettede emisjoner med eller uten reparasjonsemisjoner, obligasjonsutstedelser og "tap issues". Selmer har en særlig sentral rolle i finansiering av norsk finanssektor og er ledende på juridisk rådgivning knyttet til utstedelse av konvertible obligasjoner.

Eierskapsstyring og selskapsledelse samt compliance

Selmer tilbyr løpende rådgivning til selskaper, meglerhus og investorer på overholdelse av børsregelverket, og bistår markedsaktørene overfor myndigheter ved behov for tillatelser, sanksjoner med videre. Vi har bred kompetanse innen etablering og oppfølgning av eierstyringsmodeller og styringsdokumentasjon.

Finansiell restrukturering

Vi bistår utstedere, obligasjonseiere, Nordic Trustee, banker og andre aktører i finansielle restruktureringsprosesser i det norske markedet. Kombinasjonen av vår lange erfaring med transaksjonsprosesser, vårt ledende restruktureringsmiljø og våre nære relasjon til Nordic Trustee og investormiljøer gir oss et fortrinn i slike restruktureringer.

Plasseringer i annenhåndsmarkedet og tilbakekjøpsprogrammer

Vi hjelper noterte selskaper, større aksjeeiere og meglerforetak med akselererte book-buildingsprosesser, større markedsordre, kursstabilisering og tilbakekjøpsprogrammer.

Rangeringer:

Topprangert av Chambers

Topprangert av IFLR1000

Topprangert av Legal 500

Kontaktperson:

Andreas Jarbø

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.jarbo@selmer.no
+47 930 09 007

» Les mer om Andreas

281|280|1155|1154|371|341|459|423|277|276|294|295
Team:

Per Arne Dæhli

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.daehli@selmer.no
+47 416 86 003

» Les mer om Per Arne

Andreas Jarbø

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.jarbo@selmer.no
+47 930 09 007

» Les mer om Andreas

Christopher A. Jensen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.jensen@selmer.no
+47 900 95 398

» Les mer om Christopher

Jon Fredrik Johansen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:j.johansen@selmer.no
+47 917 99 854

» Les mer om Jon Fredrik

Bernt Olav Steinland

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.steinland@selmer.no
+47 934 49 175

» Les mer om Bernt Olav

Robert Sveen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:r.sveen@selmer.no
+47 402 45 000

» Les mer om Robert

Relaterte artikler:
Aktuelt

Høy Chambers-
rangering
for Selmer

Selmer scorer høyt på Chambers aller første FinTech-rangering i Norge. I tillegg nevnes [...]

Aktuelt

Ny børspartner:
Andreas Jarbø

Onsdag 28. februar 2018 ble Andreas Jarbø (33) tatt opp som ny partner i Selmer. Andreas er en [...]

Fagartikkel

Regjeringen foreslår endringer i...

Den 21. april 2017 fremmet regjeringen forslag til Stortinget om endringer i aksjeloven og [...]