Podkast:Selmer om arbeidsrett


I podkasten gir vårt dyktige arbeidsrettsteam deg innsikt i arbeidsrettslige temaer som er relevante for jusstudenter ved alle læresteder. Nye episoder blir lagt til forløpende.

Podkast – Selmer om arbeidsrett

Avskjed og suspensjon

André og Hans Jørgen snakker om to temaer som er veldig nært beslektet. Avskjed er den mest dramatiske sanksjonen man har innenfor et arbeidsforhold og gir arbeidsgiver rett til å avslutte et arbeidsforhold. Suspensjon innebærer at arbeidstaker, i en periode, ikke har rett til å utføre arbeidsoppgavene, men mottar vanlig lønn.

Hør episoden her.

Konkurransebegrensende klausuler (NY)

De nye reglene om konkurransebegrensende klausuler i arbeidsmiljøloven kapittel 14 A trådte i kraft 1. januar 2016. Anja og Hans Jørgen redegjør her for forskjellen på konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler, i hvilken grad slike klausuler må kompenseres av arbeidsgiver og de særlige prosedyrene arbeidsgiver må følge for at slike klausuler skal være gyldige.

Hør episoden her.

Lojalitetsplikt

Lojalitetsplikt er et stort og interessant tema som er viktig i et hvert kontraktsforhold. I arbeidsforhold inngår man en langvarig kontrakt på ubestemt tid. Arbeidsforholdet er dynamisk, endrer seg over tid og består av et gjensidig avhengighetsforhold. Lojalitetsplikt i et arbeidsforhold må derfor sees i lys av disse grunnleggende elementene. Med Hans Jørgen og Anne-Beth.

Hør episoden her.

Midlertidig ansettelse (NY)

Midlertidig ansettelse er ansettelse i et begrenset tidsrom i motsetning til hovedregelen som er fast ansettelse uten avtalt tidspunkt for opphør av ansettelsesforholdet. Reglene om midlertidig ansettelse må sees i sammenheng med stillingsvernet. Dette temaet er for tiden svært betent politisk og blir mye skrevet om i media. Med Anne-Beth og Are.

Hør episoden her.

Oppsigelse

Her gjennomgår vi bestemmelsene om oppsigelse i arbeidsmiljøloven § 15-7, begrunnet med arbeidstakers eget forhold. Dette er et av de områdene det er vanskeligst å gi råd innen, blant annet på grunn av at ordlyden i lovteksten gir liten veiledning. Vi må derfor gå til rettspraksis og forarbeidene for å få veiledning på hva som er terskelen for når en oppsigelse er saklig begrunnet. Med Hans Jørgen og André.

Hør episoden her.

Oppsigelse pga. virksomhetens forhold

Dette temaet gjelder blant annet virksomheter som er i en vanskelig økonomisk situasjon og som ønsker nedbemanninger, oppsigelser eller nedskjæringer. Grunnen til at virksomheten ønsker dette er ofte at de har for mange ansatte til å utføre arbeidsoppgavene, eller at man har feil type kompetanse. Her skilles det mellom permitteringer og mer varige tiltak som oppsigelser. Med Hans Jørgen og André.

Hør episoden her.

Tilknytningsforhold til virksomheten

Her gjennomgår vi de forskjellige tilknytningsformene en person kan ha til en virksomhet. Hovedregelen i norsk rett er at du skal ansettes fast, og at du har et løpende arbeidsforhold som bare kan avsluttes gjennom en oppsigelse hvor det foreligger et saklig grunnlag, men vi har sett en utvikling i samfunnet de senere årene med økt bruk av andre typer tilknytningsformer. Dette gjelder blant annet midlertidige ansettelser, konsulentavtaler og at arbeidsgiver leier inn arbeidskraft fra vikarbyrå. Med Hans Jørgen og André.

Hør episoden her.

Virksomhetsoverdragelse (del 1) – et fugleperspektiv

I denne episoden forteller vi om et av de vanskeligste temaene innen arbeidsretten. Det finnes mye rettspraksis om virksomhetsoverdragelser, både fra norske domstoler og EU-domstolen og det har vært en utvikling i rettspraksis over mange år. Her forklarer vi hvorfor vi har regler om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven, hva disse reglene skal verne og hva som er grunnvilkårene i regelverket. Med Hans Jørgen og André.

Hør episoden her.

Virksomhetsoverdragelse (del 2) – informasjon og drøfting med de ansattes tillitsvalgte og informasjon til ansatte (NY)

I del to om virksomhetsoverdragelse ser vi nærmere på informasjon og drøfting med tillitsvalgte og informasjon til de ansatte. Vi gjennomgår kravene til informasjon og drøfting med tillitsvalgte etter arbeidsmiljøloven kap. 16, og behandler blant annet kravet til på hvilket tidspunkt informasjon og drøfting skal gjennomføres. Siste del om temaet hvor vi tar for oss de materielle vilkårene for når det foreligger en virksomhetsoverdragelse kommer vi tilbake til i en senere episode. Med Hans Jørgen og André.

Hør episoden her.

Tilgjengelig på iTunes

Hør alle episoder og abonner på podkasten her.

Om arbeidsrettsteamet
Selmers arbeidsrettsteam er topprangert av både Chambers & Partners og Legal 500. Teamet består av to partnere, en senioradvokat, en fast advokat og to fullmektiger.
- André Istad Johansen
- Anja Lange​
- Anne Beth Engan
- Are Fagerhaug​
- Hans Jørgen Bender
- Ingrid Mathisen Hvidsten
Gjennom de ulike episodene hører du teamet snakke om temaene de arbeider mest med til daglig. Du kan også møte flere fra teamet på en våre manuduksjoner og introduksjonsforelesninger. Se manuduksjonsprogrammet vårt for mer informasjon.